E DREJTA PER INFORMIM DHE LIRIA E SHPREHJES

I disponueshëm edhe në Deutsch

Në bashkëpunim me Qendrën Evropiane u botua në muajin shtator manuali "E drejta për informim dhe liria e shprehjes". Ky manual ju drejtohet të gjithë punonjësve të administratës publike dhe lokale, gazetarëve dhe qytetarëve, të cilët nuk kanë njohuri ligjore. E drejta për lirinë e shprehjes dhe informim është një nga të drejtat themelore, e cila nxit zbatimin e të drejtave të tjera të njeriut, siç është e drejta për të marrë pjesë në çështjet publike. Në të njëjtën kohë, zbatimi i saj është një parakusht i rëndësishëm për një qeverisje të mirë.

Cover: E DREJTA PER INFORMIM DHE LIRIA E SHPREHJES

    Publikuar më

    Tirana, 15 shtator 2017