Praktikakoha taotlemine Konrad Adenaueri Fondi Tallinna büroos

Saadaval ka Deutsch, English

Tore, et tunnete huvi Konrad Adenaueri Fondi Fondi töö vastu Tallinnas. Enne kui Te oma valiku teete, peaksite tutvuma alljärgnevaga.

Kindlasti tulevad kasuks huvi oma maa ja rahva, poliitika ja poliitilise haridustöö vastu ning hea saksa või inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas. Eesti ja vene keel on loomulikult eelis, aga mitte kohustus.

Praktika sisuline pool täpsustub praktika alguses. Enamasti toetate meid ürituste (seminaride, konverentside jne.) ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Samuti on oodatud kaastöö publikatsioonide väljaandmisel. Seepärast oleks mõistlik, kui Te praktika ajal tegeleksite mõne kindla teema või valdkonnaga, mis ühilduks ka Teie õpingutega või mis Teid isiklikult huvitaks ning oleks samas seotud ka Fondi tegevusega. Sel juhul on hea, kui teemat juba oma taotluses mainite ja ka selgitate, miks just selline valik.

Raamtingimused

Tallinnas viibimise ajaks on kasulik sõlmida välismaa tervisekindlustus (juhul, kui tulete väljastpoolt Eestit). Ka õnnetuskindlustus oleks igaks juhuks abiks, kuna kahjuks ei saa Konrad Adenaueri Fond õnnetusjuhtumi korral aidata. Kui Te olete Euroopa Liidu kodanik, ei ole viisat tarvis, teistel juhtudel, palume tutvuda vastavate eeskirjadega.

Konrad Adenaueri Fond ei saa kahjuks maksta Teile honorari ega kompenseerida Teie reisi- ja elamiskulusid. Praktikaaja lõppedes saate vastava tunnistuse.

Meelsasti toetame Teid enne praktika alustamist praktikastipendiumi taotlemisel, näit. Leonardo programmi raames. Palun informeerige sellest ka oma ülikooli.

Taotlus:
1. Üldised taotlustingimused: haridust tõendavad dokumendid, hea saksa või inglise keele oskus, arvuti tundmine
2. Vajaminevad dokumendid: motivatsioonikiri, CV, foto, tunnistus/-ed keeleoskuse kohta, soovitud praktika aeg