түншүүд

Улс Төрийн Боловсролын Академи

Улс Төрийн Боловсролын Академи

Улс төрийн боловсролын Академи нь (УТБА) 1993 онд үүсгэн байгуулагдсан ба тухайн үед Ерөнхийлөгч З.Элбэгдорж тус Академийн үүсгэн байгуулагчдын нэг юм. УТБА нь 2013 он хүртэл КАС-гийн нэгэн хэсэг болж үйл ажиллагаа явуулдаг байсан бол 2014 оноос бие даан үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн явуулж байна. Зах зээлийн эдийн засаг, ардчилал, хууль эрх зүйн орчин, чөлөөт сонгууль эдгээрийн үндсэн зарчмын тухай иргэдэд мэдээлэл олгож, улс төрийн боловсролыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн сургалт, семинарын аргах хэмжээг зохион байгуулж ажилладаг. КАС-тай олон жил хамтран ажилласны үндсэн дээр сурагчдад болон насанд хүрэгчдэд улс төрийн боловсрол олгох мөн орон нутгийн шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог сайжруулах асуудлуудад төвлөрөн ажиллаж байна.
Вэб хуудас руу…

Монгол Улсын Гадаад Хэргийн Яам

Монгол Улсын Гадаад Хэргийн Яам

Монгол Улсын Гадаад Хэргийн Яам нь Монгол Улсын гадаад бодлогын олон талт үйл хэргийг хэрэгжүүлдэг. Үүнд дипломат харилцааг бэхжүүлж өргөжүүлэх, гадаадад Монгол улсыг төлөөлөх болон Монгол улсын гадаад бодлогын чиг баримжааг хүргэх бусад үйл ажиллагааны чиг үүргүүд багтана. Конрад-Аденауэр-Сан нь 2013 оноос хойш Монгол Улсын Гадаад Хэргийн Яамтай хамтран хөгжиж буй улс орнууд болон ардчилал шинээр хөгжиж буй улс орнуудтай туршлага солилцох арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байна. Энэхүү хамтын ажиллагааны хүрээнд Киргиз, Мяньмяр улсын төлөөлөгч мэргэжилтнүүдийг Монголд урьж, ардчиллалыг дэлгэрүүлэх үйл явцын талаар туршлага солилцон ярилцсан юм.
Вэб хуудас руу…

Иргэний Зориг Ногоон Нам

Иргэний Зориг Ногоон Нам

Тус нам нь тогтвортой ногоон хөгжил, ардчилал болон эрх тэгш байдлын төлөөх тэмцлийг өөрийн үндсэн чиглэлээ болгодог. Иргэний Зориг Ногоон Нам нь Улсын Их Хурал дахь сөрөг хүчний байр сууриараа дамжуулан Монгол улсад олон урьгалч үзэл бүхий ардчиллыг бэхжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэж байна. Иймд КАС нь 2007 оноос эхлэн тус намтай хамтран ажиллаж байна. Бид 2013-2015 оны хооронд Байгаль Орчны Хамгаалал, Ногоон Хөгжлийн Бодлолгыг олон нийтэд сурталчилан таниулахад чигэлсэн боловсрол, мэдээллийн төсөл хөтөлбөрүүдийг хамтран хэрэгжүүлээд байна.
Вэб хуудас руу…

Компанийн засаглалын хөгжлийн төв

Компанийн засаглалын хөгжлийн төв

Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төв (CGDC) нь Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон Санхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургуулийн хамтын санаачлагын үр дүнд 2009 онд анхлан байгуулагдсан. Тус төвийн зорилго нь Монгол Улсад компанийн засаглалыг хөгжүүлэх, мэргэжлийн сургалт, судалгаа болон ашиг сонирхлын төлөөллийг бий болгох зэрэг явдал юм. Энэ төвд орон нутгийн зөвлөхөөс эхлээд олон улсын шинжээчид ч мөн ажилладаг. Тус төвтэй манай сан нь байгууллагын нийгмийн хариуцлагын талаарх судалгааны чиглэлээр хамтран ажилладаг.
Вэб хуудас руу…

Ардчилсан Нам (АН)

Ардчилсан Нам (АН)

Германы Христийн Ардчилсан Холбоо нам болон Ардчилсан Намын хоорондох ойр дотно холбоо нь КАС-ийн хувьд Монголд Суурин төлөөлөгчийн газраа нээн ажиллуулсан цагаасаа эхлэн Ардчилсан Намтай нягт хамтран ажиллах үндэс болсон юм. Хамтран ажилласан 20 гаруй жилийн хугацаандаа бид олон тооны үндэсний болон олон улсын хэмжээний хурал чуулгануудыг хамтран зохион байгуулж, түүнчлэн ХБНГУ болон КАС-ийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг бусад улс орнуудад зохиогддог улс төрийн туршлага судлах аялалд АН-ын төлөөлөгчдийг урьж оролцуулж байна. Социалист улс төрийн тогтолцооноос ардчилсан улс төрийн тогтолцоонд хэрхэн амжилттай шилжих талаарх асуудал нь бидний хамтын ажиллагааны үндсэн чиглэл болж байна.
Вэб хуудас руу…

Герман-Монголын Бизнес Эрхлэгчдийн Холбоо (ГМБЭХ)

Герман-Монголын Бизнес Эрхлэгчдийн Холбоо (ГМБЭХ)

Герман–Монголын Бизнес Эрхлэгчдийн Холбоо нь 1995 оноос хойш Германы бизнес эрхлэгчдэд Монголын зах зээлийн орон зайг судлах болон Монголын зах зээлд нэвтрэхэд нь дэмжлэг үзүүлж байна. КАС нь ГМБЭХ-той эдийн засгийн бодлогын хүрээн дэх соёлын нөлөөллийн асуудлыг судлах чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. Түүнчлэн хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд бид ГМБЭХ-ны төлөөллийг Монгол-Германы Чуулган зэрэг үйл ажиллагааныхаа хүндэт зочдоор урьж оролцуулдаг билээ.
Вэб хуудас руу…

Эдийн Засгийн Бодлого, Өрсөлдөх Чадварын Судалгааны Төв (ЭЗБӨЧСТ)

Эдийн Засгийн Бодлого, Өрсөлдөх Чадварын Судалгааны Төв (ЭЗБӨЧСТ)

ЭЗБӨЧСТ-ийн гол зорилго нь өнөөгийн даяарчлагдсан эдийн засагт Монгол улсын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд шаардлагатай тоо баримтыг бэлтгэн, судалгааны ажлуудыг гүйцэтгэх явдал юм. Тэдний сүүлийн үеийн судалгааны бүтээлүүдэд ардчиллын үл хөндөгдөх эрхэм чанар, боловсролтой иргэд болон тогтвортой эдийн засгийн тухай үзүүлэлтүүд багтжээ. Бид ЭЗБӨЧСТ-тэй 2014 оноос хамтын ажиллагаагаа эхлүүлж, үндэсний болон орон нутгийн түвшинд нийгмийн баримжаатай зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцооны талаарх форум, хэлэлцүүлгүүдийг хамтран зохион байгуулаад байна.
Вэб хуудас руу…

Ардчилсан Эмэгтэйчүүдийн Холбоо

Ардчилсан Эмэгтэйчүүдийн Холбоо

Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбоо нь Монгол улсын 21 аймаг, нийслэл хотын 9 дүүрэгт төлөөлөлтэй улс төрийн идэвхи бүхий эмэгтэйчүүдийн байгууллага юм. Ийнхүү идэвхитэй ажилладаг хэдий ч манай улсад эмэгтэйчүүдийг хүйсээр ялгаварлах асуудал байсаар байгаа учраас улс төр, эдийн засгийн салбарт шийдвэр гаргах түвшиний эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа юм. Тус холбоо нь улсын хэмжээнд нийт 98 мянган гишүүнтэй бөгөөд КАС нь 2010 оноос эхлэн эмэгтэй улс төрчдийг дэмжин ажиллаж мөн хурал зөвлөгөөнд урьж оролцуулах хэлбэрээр хамтран ажиллаж байна.
Вэб хуудас руу…

Ger Community Mapping Center

Ger Community Mapping Center

Ger Community Mapping Center нь 2012 онд байгалд ээлтэй, тогтвортой хот төлөвлөлтийг, ялангуяа гэр хороололд хөгжүүлэх зорилгоор байгуулагдсан төрийн бус байгууллага юм. Тус байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл нь иргэдийн оролцоонд тулгуурласан шийдвэр гаргах үйл ажиллагааны үндсэн дээр орон нутгийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх болон хамтын зураглал хийх замаар хөршийн хамтын ажиллагааг дээшлүүлэх зэрэг явдал юм. КАС нь тус байгууллагатай хог хаягдлыг ангилж хаях аппликейшн бүтээх хүрээнд хамтран ажиллаж байна.
Вэб хуудас руу…

Стратегийн Судалгааны Хүрээлэн

Стратегийн Судалгааны Хүрээлэн

Тус хүрээлэн нь Монгол улсын авч хэрэгжүүлэх олон улсын болон бүсийн хэмжээний аюулгүй бодлого, стратеги бодлогын талаар судалж дүн шинжилгээ хийж санал зөвлөмжийг гаргадаг. Үүний зэрэгцээ шинжлэх ухааны мэдлэгт тулгуурласан улирал тутмын “Стратегийн Судалгаа” сэтгүүлийг бэлтгэн гаргадаг. Хүрээлэнгийн судлаачид Монгол улсын гуравдагч хөршийн бодлого болон Герман-Монголын харилцааны тухай ном, товхимлууд бэлтгэн гаргадаг.
Вэб хуудас руу…

Монголын Залуучуудын Эвсэл

Монголын Залуучуудын Эвсэл

Монголын Залуучуудын Эвсэл (МЗЭ) нь төр, олон улсын байгууллагууд, хувийн хэвшил болон залуусын хамтын ажиллагааг хангах гүүр болж залуучуудын бодит оролцоонд тулгуурлан, нийгэмд эерэг өөрчлөлтүүдийг хийж, харилцан суралцаж, хамтран хөгжих боломжийг олгож буй залуучуудын сайн дурын нэгдэл юм. 2013 оны 11-р сарын 26-ны өдөр хүүхэд, залуучуудын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 16 байгууллага нэгдэн Монголын Залуучуудын Эвслийг байгуулан үйл ажиллагаагаа албан ёсоор эхлүүлсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар нийт 32 гишүүн байгууллагыг нэгтгэн үйл ажиллагаа явуулж байна КАС нь тус эвсэлтэй 2015 оноос эхлэн залуучуудын улс төрийн боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллаж байна.
Вэб хуудас руу…

Монгол - Германы Чуулган

Монгол - Германы Чуулган

Монгол Германы Чуулган уулзалтаар 1999 оноос эхлэн хоёр орны нэр хүндтэй ач холбогдол бүхий эрдэмтэн судлаач улс төрч нар оролцох болсон билээ. Тус чуулганы гол зорилго бол тухайн цаг үеийн улс төрийн боловсрол, ардчилал болон зах зээлт эдийн засагт улс төрийн сангуудын үзүүлж буй дэмжлэг туслалцаа харилцан туршлага судалж өөр хоорондоо холбоог үүсгэхэд оршино. Ингэхдээ чуулганыг герман болон монголд ээлжлэн зохион байгуулж байна. КАС нь үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа эхлэн тус чуулганыг дэмжиж ирсээр байгаа ба зах зээлт эдийн засаг ардчилал гэсэн сэдэв дор референтуудыг томилж ажиллаж байна.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар

Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар нь Монгол улсын ерөнхийлөгчийн олон нийтийн ажлыг гүйцэтгэдэг хэсэг юм. Үүнд Ерөнхийлөгчийн эрх барьж байх хугацаанд түүний үүрэг хариуцлагыг мэдээллэж олон нийт ард түмний дунд хөндөгдөж байгаа асуудалд санаа тавих зэрэг багтна. 2011 оноос эхлэн Сан болон Тамгын Газар хамтын ажиллагаа хэрэгжүүлж байна. Орон даяар Иргэдийн оролцоо сэдэв дор боловролыг дэмжсэн арга хэмжээнүүдийг хамтран зохион байгуулж ажиллаж байна.
Вэб хуудас руу…

Хэвлэлийн хүрээлэн

Хэвлэлийн хүрээлэн

Монгол улсад хараат бус бие даасан хэвлэл мэдээллийг дэмжин хөгжүүлэх зорилго бүхий "Чөлөөт хэвлэл" төслийн хүрээнд 1995 онд Хэвлэлийн Хүрээлэн байгуулагджээ. Конрад-Аденауэр-Сан нь Хэвлэлийн Хүрээлэнтэй хамтран 2017 оноос эхлэн КАС-ийн нэрэмжит мэргэжлийн сэтгүүлзүйн тэтгэлэгт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.
Вэб хуудас руу…

Монгол Улсын Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх Газар (ЗГХЭГ)

Монгол Улсын Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх Газар (ЗГХЭГ)

ХБНГУ-ын Канцлерын албатай адилтгаж болох Монгол Улсын ЗГХЭГ нь Засгийн Газрын төрийн албаны ажилд дэмжлэг үзүүлэн, зөвлөх болон зохион байгуулах ажлуудыг гүйцэтгэдэг. Төвлөрлийг сааруулах, төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх асуудлуудад ЗГХЭГ нь 2007 оноос КАС-ийн чухал түнш байгууллага байсаар ирлээ. Хамтын ажиллагааны хүрээнд сургалт семинар, бага хурал зохион байгуулагддаг.
Вэб хуудас руу…

Сант Марал Сан

Сант Марал Сан

Сант Марал Сан нь хараат бус бие даасан судалгааны байгууллага бөгөөд ард иргэдийн дунд тогтмол санал асуулга явуулж, мэдээллийг нэгтгэж боловсруулдаг. Мэдээллийн бааз суурь нь иргэний нийгмийг чадавхжуулж, улс төр, нийгэм урлаг соёлын хоорондын хамаарлыг ил тод, тунгалаг болгох үүрэгтэй юм. КАС нь Сант Марал Сантай 1995 оноос хойш хамтран ажиллаж байна. Хамтын ажиллагаа нь иргэдийн улс төрийн боловсрол, эмэгтэйчүүдийн тэгш эрхийн талаархи судалгаа, санал асуулга явуулахад чиглэгддэг.
Вэб хуудас руу…

Монголын Нутгийн Удирдлагын Холбоо (МНУХ)

Монголын Нутгийн Удирдлагын Холбоо (МНУХ)

Энэхүү холбоо нь ардчилал, хүний эрхийг дээдэлж, орон нутгийнхаа эрх ашиг, хүсэл сонирхлыг судлан төр засагт уламжилж шийдвэрлүүлэх, нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллагын сонгуультан ажилтнуудад мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлж ирсэн бөгөөд 1997 оноос КАС-тай хамтран ажиллаж байна. Хамтын ажиллагааны хүрээнд хүний хөгжлийг хангах, иргэний ардчилсан тогтолцоог орон нутагт төлөвшүүлэх, иргэний оролцоо зэрэг сэдвээр сургалт, семинар, зөвлөгөөн, онол практикийн бага хурал зэрэг олон ажлын зохион байгуулсаар ирлээ.
Вэб хуудас руу…

Улс Төрийн Хэлмэгдэгсдийн Холбоо

Улс Төрийн Хэлмэгдэгсдийн Холбоо

КАС нь 10 гаруй жилийн өмнөөс тус холбоотой коммунизмын цаг үеийн улс төрийн дарангуйлал, хэлмэгдүүлэлтийг таниулах, засаж залруулахад хамтран, дэмжин ажиллаж байна. 1993 оноос өмнө улс төрийн хэлмэгдүүлэлт, шашин шүтлэг үндэстэн угсаатны цөөнхийг ялгаварлан гадуурхах нь нэг хүнийг дахин шүтэх тогтолцооны нэгээхэн хэсэг байсан. Мэргэжлийн түвшиний хурал зөвлөлгөөн, ном хэвлэлээр дамжуулан тухайн үеийн болсон үйл явдлыг олонд таниулан, засаж залруулах учиртай юм.

Удирдлагын Академи

Удирдлагын Академи

Удирдлагын Академи нь олон нийтийн болон төрийн албан хаагчдыг мэргэжил мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чигэлсэн сургалтыг явуулдаг. Мэргэжлийн өндөр ур чадвар мэдлэгтэй албан хаагчид Иргэн төвтэй удирдлагыг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах учиртай юм. 2014 оноос эхлэн КАС нь УА-тай хамтран бага хурал, уулзалтуудыг зохион байгуулж нутгийн удирдлагын бүтэц болон иргэдийн оролцооны тухай шинэ санаа санаачлагыг харилцан солилцон ажиллаж байна.
Вэб хуудас руу…

Өөрчлөлтийн төлөөх залуу эмэгтэйчүүд

Өөрчлөлтийн төлөөх залуу эмэгтэйчүүд

Энэхүү ТББ нь 2010 онд нийгэмд зөрчигдөж байгаа хүний эрх, хүчирхийлэлгүй нийгэм, эрх чөлөө гэсэн зорилгон дор байгуулагдсан. Залуучууд ялангуя эмэгтэйчүүдтэй хамтран ажилладаг. 2015 оноос манай сан хамтран ажиллаж эхэллээ. Хамтын ажиллагааны хүрээнд Залуу эмэгтэйчүүдийн маналайлал хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. Ингэснээр нийгмийн удирдах түвшний эмэгтэйчүүд өөрсдийн мэдлэг туршлагыг солилцох болон нийгмийн бодлогыг өргөжүүлэх, өөр хороондоо харилцаа холбоо тогтооход ач холбогдол бүхий хөтөлбөр болсон.
Вэб хуудас руу…

Зориг сан

Зориг сан

“Зориг сан - Ардчиллын төлөө” хэмээх уриатайгаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг тус сан нь 1998 оны 10 дугаар сард байгуулагдсан. Сайн засаглалыг бэхжүүлэх, залуучууд болон боловсрол, орон нутгийн хөгжил зэрэг нь Зориг сангийн үйл ажиллагааны чиглэл юм. КАС нь тус сантай 2016 оноос хойш хамтран Rural Environmental Fellowship Program-г зохион байгуулан ажиллаж байна.
Вэб хуудас руу…