нийтлэгдсэн бүтээлүүд

МЭРГЭЖЛИЙН СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН ГАРЫН АВЛАГА

НАЙРУУЛГА ЗҮЙ

Ардчилсан нийгэмд чөлөөт, хараат бус хэвлэл мэдээлэл нь иргэдийн үзэл бодол төлөвших, иргэд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, нийгэмд олон ургалч үзэл төлөвших, улс төрийн болон захиргааны бүхий л түвшинд шийдвэр гаргахад оролцох, хяналт тавих, гаргасан шийдвэрийг олон нийтэд хүргэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, ялангуяа хэвлэлийн эрх чөлөө нь ардчилсан нийгмийн салшгүй нэг хэсэг. илүү…

2017 оны есдүгээр сар 15

Компанийн нийгмийн хариуцлага ба Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтууд

Тулгарч буй бэрхшээлүүд ба хэтийн чиг хандлага

Конрад-Аденауэр-Сан болон Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төв Монголын компаниудын нийгмийн хариуцлагын (КНХ) өнөөгийн түвшин мөн “Tогтвортой Хөгжлийн Зорилтуудад” манай улсын компаниуд ямар оролцоотой байж болохыг тодорхойлох зорилготой "КНХ ба Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтууд" судалгааны ажлыг хамтран хэрэгжүүллээ. Судалгаанд нийт 49 компани, 5 бизнесийн холбоо, 5 ТББ хамрагдаж, тэд КНХ болон “Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтууд”-ыг юу гэж үзэж, ойлгодгийг гаргаж ирэх явдал байсан. Та доорх ажлаас судалгааны үр дүнтэй танилцахаас гадна олон улсад КНХ-ыг хэрхэн үздэг талаар мэдээлэл авах боломжтой. илүү…

2017 оны наймдугаар сар 17

Ногоон хөгжил гэж юу вэ?

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн Монгол улсад үзүүлж буй нөлөөлөл

Конрад-Аденауэр-Сан болон Зориг Сан хамтран байгаль орчны асуудалд анхаарлаа хандуулдаг тус салбарт ажилладаг залуучуудад зориулж энэ жил Орон Нутгийн Байгаль Oрчны Манлайлал Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн билээ. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд Ногоо хөгжил гэж юу вэ? гарчигтай номыг шинэчлэн найруулж, хоёр дахь хэвлэлийг бэлэн болголоо. Уг номонд уур амьсгалын өөрчлөлтийн Монгол Улсад үзүүлж буй нөлөөлөл, үүнийг эсрэг бид юу хийж чадах вэ гэх байгаль орчинтой холбоотой олон асуудлыг хөндсөн болно. илүү…

2017 оны наймдугаар сар 3

Ардчиллын III чуулган

Чөлөөт, хараат бус хэвлэл мэдээллийн ардчилал дахь үнэ цэнэ

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын харьяа Удирдлагын академи, ХБНГУ-ын Конрад-Аденауэр-Сангийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар хамтран Монгол улсад ардчиллыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор жил бүр “Ардчиллын бага хурал”-ыг зохион байгуулж ирлээ. Уг бага хурлыг анх 2015 онд “Ардчилалд иргэдийн идэвхи, оролцоо чухал болох нь” сэдвээр, 2016 онд "Монгол улс сонгуулийн жилд" сэдвээр тус тус зохион байгуулсан юм. илүү…

Улс орнуудын тухай тайлан | 2017 оны зургаадугаар сар 13

Улс төрийн шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоогоор дамжуулан ардчиллыг бэхжүүлэх нь

Монгол-Германы XIII Чуулганы хурлын эмхэтгэл

Монголын нийгэм, залуу ардчилал маань хөгжлийнхөө хариуцлагатай үед яваа энэ үед манай нийгмийн гишүүдийн тэн хагасыг эзэлдэг эмэгтэйчүүдийг монголын нийгэм эдийн засгийн хөгжил, төр засгийг удирдах ажил үйлсэд болон ялангуяа аливаа шийдвэр гаргах түвшинд идэвхтэй оролцуулах асуудал зөвхөн манай орны төдийгүй ер нь ардчиллын цаашдын хөгжлийн чухал асуудал болсоор байна. Иймд бид XIV удаагийн Монгол-Германы Чуулганыг “Улс төрийн шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоогоор дамжуулан ардчиллыг бэхжүүлэх нь” сэдвээр зохион байгууллаа. илүү…

2017 оны гуравдугаар сар 30