Partneri

Nadácia Antona Tunegu

Nadácia Antona Tunegu

Nadácia Antona Tunega, ktorá patrí k najdôležitejší partnerom KAS, bola založená v roku 1992. Jej úlohou je podporovať kresťanskú demokraciu na Slovensku. Poskytuje politické a občianske vzdelávanie a podporuje a zjednocuje angažovaných občanov, ktorí chcú svojimi aktivitami prispieť k posilneniu demokracie na Slovensku. Základom činnosti NAT je kresťanské chápanie človeka a podpora demokratických princípov, slobody a právneho štátu.
K webovej stránke…

Inštitút Mateja Bela (IMB)

Inštitút Mateja Bela (IMB)

Cieľ Inštitútu je presadzovať a rozvíjať víziu občianskeho Slovenska. Základné princípi jeho aktivít sú: rovnosť a spolupráca občanov, sloboda jednotlivca a sila komunity, tolerancia menšín a budovanie demokracie. Za týmto účelom inštitút organizuje semináre, školenia diskusie a konferencie.
K webovej stránke…

GLOBSEC

GLOBSEC

Globsec je nezávislá, nestranícka a mimovládna organizácia, ktorá sa dlhodobo venuje vnútornej a medzinárodnej bezpečnostnej politike. Cieľom organizácie je podporovať konštruktívny a aktívny príspevok Slovenska v medzinárodnej politike, najmä v rámci NATO a EÚ. Globsec spája osobnosti a inštitúcie, ktoré sa usilujú o silné bezpečnostné spoločenstvo v euro-atlantickom priestore. Každoročne organizuje v Bratislave bezpečnostné fórum Globsec, ktoré s početnými prednáškami, rozhovormi a stretnutiami, ako aj mnohými prominentnými hosťami patrí k najvýznamnejším európskym bezpečnostným konferenciám.
K webovej stránke…

Centrum pre európsku politiku (CEP)

Centrum pre európsku politiku (CEP)

Centrum pre európsku politiku (CEP) je nezisková organizácia, založená v roku 1997. Poskytuje základný prehľad a špecializované informácie o hodnotových, politických a ekonomických aspektoch európskej integrácie a ich vplyve na Slovensko. K týmto okruhom otázok uskutočňuje analýzy a výskum. Hlavnými aktivitami sú prednášky, diskusné fóra, kolokviá, konferencie, workshopy, vydávanie publikácií a podpora informovanosti občanov prostredníctvom médií. V rámci svojej publikačnej činnosti CEP ponúka informačné texty a zborníky v tlačenej i elektronickej podobe, ktoré sú k dispozícii médiám, pracovníkom obecnej samosprávy, VÚC a štátnej správy, podnikateľom, podnikom, bankám, učiteľom ako i študentom stredných a vysokých škôl.
K webovej stránke…

Inštitút pre verejné otázky (IVO)

Inštitút pre verejné otázky (IVO)

Inštitút pre verejné otázky (IVO) je nezávislou mimovládnou organizáciou, ktorej cieľom je analyzovať spoločenské, politické, ekonomické, zahraničnopolitické, právne, kultúrne a ďalšie otázky verejného záujmu a zverejňovať zistené skutočnosti. Tým prispieva k odbornému dialógu, otvára dôležité témy a aktívne sa podieľa na formovaní verejnej rozpravy. IVO poskytuje konzultácie a pripravuje odborné stanoviská k závažným spoločenským témam.
K webovej stránke…

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI)

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI)

FKI je strešná organizácia mnohých organizácií inšpirovaných kresťanskými hodnotami, ktoré sú aktívne v sociálnej oblasti, oblasti rodiny, ľudských práv, vyrovnávania sa s minulosťou a pod. Fórum celoslovensky organizuje verejné podujatia pre a s predstaviteľmi cirkví, laikmi, politikmi, expertami, učiteľmi, novinármi a širokou verejnosťou. Okrem toho vydáva vyhlásenia a analýzy k aktuálnym spoločenským témam. K najvýznamneším podujatiam patrí Deň rodiny, Veľtrh sociálnych aktivít a každoročná spomienka na Sviečkovú manifestáciu.
K webovej stránke…

Kolégium Antona Neuwirtha (KAN)

Kolégium Antona Neuwirtha (KAN)

Poslaním Kolégia Antona Neuwirtha je formovať mladých ľudí systematickým vzdelávaním o kresťanskom kultúrnom dedičstve a jeho vplyve na západnú civilizáciu. Kolégium napĺňa svoje poslanie organizovaním vzdelávacích programov pre študentov. Vlajkovým programom Kolégia je dvojročný študijno-formačný program pre vysokoškolských študentov a letná univerzita pre stredoškolákov.
K webovej stránke…

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku bola založená v roku 1993 ako otvorené nestranícke diskusné fórum o medzinárodných otázkach a zahraničnej politike Slovenskej republiky. Jej hlavným cieľom je poskytovať priestor pre otvorenú výmenu názorov o zahraničnej politike.
K webovej stránke…