การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่ง กล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยครั้งที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมกันนี้นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และนายเกออร์ก กัฟรอน ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย ในฐานะผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการนี้ กล่าวแนะนำมูลนิธิฯ เพิ่มเติม…

มร.กัฟรอนเข้าคารวะเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรท่านใหม่ เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561

ความร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายเกออร์ก กัฟรอน ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย ได้หารือและเห็นชอบในความร่วมมือดำเนินโครงการ "เสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ 2561" ซึ่งเป็นโครงการที่จะส่งเสริมความสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็งต่อไป

การประชุมนัดสุดท้ายของคณะทำงานโครงการร่วมทุนสหภาพยุโรป

ในโค้งสุดท้ายของการดำเนินโครงการร่วมทุนสหภาพยุโรป มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทยและมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือ ได้ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.พ. ทีผ่านมา เพื่อประเมินการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานทั้งหมดของโครงการ เพิ่มเติม…


ยินดีต้อนรับ

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เป็นมูลนิธิการเมืองจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้การสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านต่างๆ ผ่านทางการจัดกิจกรรมและการดำเนินโครงการมากมาย

เพิ่มเติม…


กิจกรรม

21. - 23. ก.ค.
จ.เลย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ดูกิจกรรมทั้งหมด ›

กิจกรรมที่ผ่านมา

19. ก.ค.
จ.ชลบุรี
สัมมนา

ระบบการเลือกตั้งแบบใหม่และนโยบายสาธารณะ

19. ก.ค.
จ.แพร่
สัมมนา

บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อเยาวชนในสถาบันการศึกษา

6. ก.ค.
จ.สมุทรสาคร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ

พี่สอนน้องให้เป็นคนดี ปี 2018

สิ่งพิมพ์

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อพัฒนาการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางปกครองและหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นเผยแพร่ โดยรวบรวมแนวทางการพิจารณาคดี [...] เพิ่มเติม…

การปกครองท้องถิ่นกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

หนังสือที่จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ด้วยความสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์นี้ ประกอบไปด้วยสองส่วน กล่าวคือ ส่วนแรก ว่าด้วยบทสรุปการบรรยายและสัมมนาเรื่อง [...] เพิ่มเติม…

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๙)

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยสำนักงานศาลปกครอง ด้วยทุนสนับสนุนจากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลอันเป็นปัจจุบันจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว [...] เพิ่มเติม…

ดูสิ่งพิมพ์ทั้งหมด ›

ติดต่อ ›

Konrad-Adenauer-Stiftung

สำนักงานประเทศไทย

75/2 ซอยสุขุมวิท 61
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย
โทร +66(0)2 714-12 07/8, +66(0)2 714-13 06
แฟกซ์ +66(0)2 714 13 07

สื่อสังคม