มร.กัฟรอนเข้าคารวะเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรท่านใหม่ เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561

ความร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายเกออร์ก กัฟรอน ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย ได้หารือและเห็นชอบในความร่วมมือดำเนินโครงการ "เสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ 2561" ซึ่งเป็นโครงการที่จะส่งเสริมความสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็งต่อไป

การประชุมนัดสุดท้ายของคณะทำงานโครงการร่วมทุนสหภาพยุโรป

ในโค้งสุดท้ายของการดำเนินโครงการร่วมทุนสหภาพยุโรป มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทยและมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือ ได้ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.พ. ทีผ่านมา เพื่อประเมินการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานทั้งหมดของโครงการ เพิ่มเติม…

ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจากศาลอาญาท้องถิ่น

บทบาทและหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่ผ่านมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิฯ ร่วมกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้จัดให้มีงานสัมมนาในหัวข้อการตรวจสอบทรัพย์สินของนักการเมือง ในงานนี้ รองประธานศาลฎีกาได้ให้เกียรติร่วมกล่าวเปิดงานด้วย


ยินดีต้อนรับ

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เป็นมูลนิธิการเมืองจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้การสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านต่างๆ ผ่านทางการจัดกิจกรรมและการดำเนินโครงการมากมาย

เพิ่มเติม…


สิ่งพิมพ์

รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ปีพ.ศ. 2557-2559 (พิมพ์เผยแพร่ในปีพ.ศ. 2560)

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงและเผยแพร่ให้ผู้อ่านที่สนใจได้ทราบถึงคำวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญในปีพ.ศ. 2557-2559 [...] เพิ่มเติม…

การพัฒนาการเมืองที่ยั่งยืน

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาการเมืองในประเทศไทยและประเทศต้นแบบประชาธิปไตยที่สำคัญๆ ในโลก ซึ่งเป็นประเด็นที่ทางมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ และสถาบันนโยบายศึกษาได้ให้ความสนใจมาโดยตลอด เพิ่มเติม…

ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมของสาธารณะในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ต้องมีความยุติธรรมประกอบอยู่ด้วย [...] เพิ่มเติม…

ดูสิ่งพิมพ์ทั้งหมด ›

ติดต่อ ›

Konrad-Adenauer-Stiftung

สำนักงานประเทศไทย

75/2 ซอยสุขุมวิท 61
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย
โทร +66(0)2 714-12 07/8, +66(0)2 714-13 06
แฟกซ์ +66(0)2 714 13 07

สื่อสังคม