นโยบายที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาประชากรผู้สูงอายุ

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดร่วมกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3-7 กันยายน 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น ได้เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงการให้การดูแลกลุ่มประชากรผู้สูงอายุในหมู่ข้าราชการและผู้นำชุมชนท้องถิ่น เพิ่มเติม…

หลักนิติธรรม

การกำหนดวิธีการชั่วคราวและคำบังคับของศาล

งานสัมมนาจัดร่วมกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนี้มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ ภายในงานมีนักกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐ และตุลาการ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์กันอย่างคับคั่ง เพิ่มเติม…

การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่ง กล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยครั้งที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมกันนี้นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และนายเกออร์ก กัฟรอน ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย ในฐานะผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการนี้ กล่าวแนะนำมูลนิธิฯ เพิ่มเติม…


ยินดีต้อนรับ

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เป็นมูลนิธิการเมืองจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้การสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านต่างๆ ผ่านทางการจัดกิจกรรมและการดำเนินโครงการมากมาย

เพิ่มเติม…


กิจกรรม

22. ก.ย.
กรุงเทพมหานคร
สัมมนา

เครือข่ายสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

24. ก.ย.
จ.ฉะเชิงเทรา
สัมมนา

Gen Me กับระบบเลือกตั้งแบบใหม่

26. - 28. ก.ย.
กรุงเทพมหานคร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

27. ก.ย.
กรุงเทพมหานคร
ฟอรั่ม

Water Politics in Southeast Asia

The South China Sea and the Mekong Region

ดูกิจกรรมทั้งหมด ›

สิ่งพิมพ์

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อพัฒนาการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางปกครองและหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นเผยแพร่ โดยรวบรวมแนวทางการพิจารณาคดี [...] เพิ่มเติม…

การปกครองท้องถิ่นกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

หนังสือที่จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ด้วยความสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์นี้ ประกอบไปด้วยสองส่วน กล่าวคือ ส่วนแรก ว่าด้วยบทสรุปการบรรยายและสัมมนาเรื่อง [...] เพิ่มเติม…

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๙)

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยสำนักงานศาลปกครอง ด้วยทุนสนับสนุนจากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลอันเป็นปัจจุบันจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว [...] เพิ่มเติม…

ดูสิ่งพิมพ์ทั้งหมด ›

ติดต่อ ›

Konrad-Adenauer-Stiftung

สำนักงานประเทศไทย

75/2 ซอยสุขุมวิท 61
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย
โทร +66(0)2 714-12 07/8, +66(0)2 714-13 06
แฟกซ์ +66(0)2 714 13 07

สื่อสังคม