เกี่ยวกับเรา

บทความนี้มีฉบับภาษา Deutsch, English

สิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรม และภราดรภาพ คือแนวทางการดำเนินงานพื้นฐานของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ซึ่งเป็นมูลนิธิทางการเมืองที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคสหภาพ คริสเตียนประชาธิปไตย (Christlich Demokratische Union Partei - CDU) ในฐานะของผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสหภาพคริสเตียนประชาธิปไตยและนายกรัฐมนตรีคนแรกของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คอนราด อาเดนาวร์ ได้รวมแนวคิดสังคมนิยม อนุรักษ์นิยม และเสรีนิยมเข้าไว้ด้วยกัน ชื่อของท่านสื่อถึงการบูรณะระบอบประชาธิปไตยของประเทศเยอรมนี การดำเนินนโยบายต่างประเทศอันมั่นคงกับประเทศแถบอเมริกา แนวคิดการรวมยุโรปและการเบิกทางสู่ระบบเศรษฐกิจการตลาดเพื่อสังคม มรดกทางปัญญาของท่านจึงเป็นทั้งเป้าหมายและหน้าที่ของมูลนิธิฯ มาจนถึงปัจจุบัน

มูลนิธิฯ ดำเนินงานประสานกับทั้งภายในทวีปยุโรปและนานาประเทศ เพื่อสร้างเสริมให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเสรีและมีศักดิ์ศรี ความช่วยเหลือสนับสนุนคือรากฐานความรับผิดชอบหลักของประเทศเยอรมนีที่มีต่อประชาคมโลก

เรากระตุ้นให้เกิดการช่วยเหลือกันเพื่อสร้างอนาคตตามแนวทางที่ได้กล่าวไปข้างต้น ทั้งยังให้การสนับสนุนเป็นพิเศษเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และระบบเศรษฐกิจการตลาดเพื่อสังคม ผ่านการดำเนินงานของสำนักงานกว่า 70 แห่งทั่วโลก และโครงการต่างๆ ในกว่า 120 ประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการพบปะอภิปรายในหัวข้อต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็นในบริบททางศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อจรรโลงให้เกิดสันติภาพและเสรีภาพอย่างแท้จริง

หัวใจหลักของการดำเนินงานของมูลนิธิฯ คือการสร้างมนุษย์ให้มีศักดิ์ศรี สิทธิ และความรับผิดชอบในการดำรงชีวิต เรามีความเชื่อมั่นว่า ตัวมนุษย์เองคือจุดเริ่มที่จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมและเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย มูลนิธิฯ ได้สร้างเครือข่ายในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ รวมไปถึงด้านสังคม เพื่อรวบรวมผู้คนที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ไว้ด้วยกัน แนวทางที่เราได้วางไว้เพื่อเป็นพื้นฐานของความรู้และทักษะด้านการเมืองการปกครองจะช่วยหล่อหลอมการพัฒนาให้เป็นไปอย่างเที่ยงธรรม ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มูลนิธิฯ ทำงานประสานกับองค์กรภาครัฐ พรรคการเมือง องค์กรภาคสังคม และนักวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สร้างความมั่นคงให้กับการร่วมพัฒนาตามเป้าประสงค์ของมูลนิธิฯ และด้วยความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายต่างๆ เราได้สร้างเสริมให้เกิดระเบียบอันเป็นสากลเพื่อที่ำจะทำให้แต่ละประเทศพัฒนาตัวเองได้อย่างอิสระ

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทยได้ดำเนินโครงการต่างๆ ในประเทศไทยร่วมกับองค์กรความร่วมมือต่างๆ โดยมีเป้าประสงค์ดังนี้

  • ส่งเสริมโครงสร้างระบบรัฐสภา
  • สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
  • เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคม
  • สนับสนุนหลักนิติรัฐนิติธรรม
  • ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • สนับสนุนการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
ตัวแทนจากองค์กรความร่วมมือของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย ถ่ายรูปร่วมกับผู้แทนมูลนิธิฯ ในงานประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2556 ณ กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย และผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือต่างๆ

บรรยากาศการสัมมนา

บรรยากาศงานประชุมนานาชาติซึ่งได้รับทุนสนับสนุนส่วนหนึ่งจากมูลนิธิฯ

Participants listening to the opening speech of Michael Winzer, KAS-Thailand Representative

ผู้แทนมูลนิธิฯ ประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงานสัมมนาและแนะนำองค์กร