กิจกรรม

วันที่ ชื่อเรื่อง สถานที่ตั้ง
 
29. ต.ค. - 2. พ.ย. 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ก้าวแห่งการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

Community-Based Integrated Energy Initiatives (CBEI)

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (พีดีเอ) จะจัดให้มีงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะแนวชาวบ้านในภาคตะวันตกของประเทศไทย ถึงวิธีการใช้พลังงานหมุนเวียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มเติม…

จ.ราชบุรี
ดูกิจกรรมทั้งหมด ›

กิจกรรมที่ผ่านมา

วันที่ ชื่อเรื่อง สถานที่ตั้ง
 
20. - 21. ต.ค. 2560 การประชุมใหญ่

11th Asian Political and International Studies Association Congress

A conference in corporation with College of ASEAN Community Studies, Naresuan University, to promote the theoretically informed comparative scholarships in the fields of conflict and peace, democracy and governance, development and area studies. เพิ่มเติม…

จ.พิษณุโลก
14. ต.ค. 2560 สัมมนา

พลเมืองไทยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ

เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ จัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพิ่มเติม…

จ.สมุทรสงคราม
12. ต.ค. 2560 สัมมนา

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจสีเขียว

งานสัมมนาจัดร่วมกับมูลนิธิสถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่ มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจความเป็นมาของกระบวนการสร้างเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบทบาทของเมืองต่อการพัฒนานโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในปัจจุบัน เพิ่มเติม…

จ.เชียงใหม่

กิจกรรมที่จัด

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541: การจัดการปัญหาป่าไม้และที่ดิน

โครงการร่วมทุนสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๙ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมได้จัดงานสัมมนาวิชาการงานวิจัยของโครงการฯ ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม [...] เพิ่มเติม…

หลักการแห่งประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร [...] เพิ่มเติม…

งานแถลงเปิดตัว "โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย"

โครงการความร่วมมือสหภาพยุโรป

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในระดับรากหญ้าในประเทศไทย เพิ่มเติม…

กิจกรรมที่จัดทั้งหมด ›