กิจกรรม

วันที่ ชื่อเรื่อง สถานที่ตั้ง
 
19. ก.ค. 2561 สัมมนา

ระบบการเลือกตั้งแบบใหม่และนโยบายสาธารณะ

กิจกรรมสัมมนาจัดร่วมกับสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายของการพัฒนาทางการเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย เพิ่มเติม…

จ.ชลบุรี
19. ก.ค. 2561 สัมมนา

บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อเยาวชนในสถาบันการศึกษา

งานสัมมนาจัดร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นได้ร่วมอภิปรายถึงการปฏิรูปประเทศที่กำลังดำเนินไปในปัจจุบัน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มีต่อเยาวชน เพิ่มเติม…

จ.แพร่
21. - 23. ก.ค. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งของชุมชนและผู้นำชุมชนท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และระดมความคิดเพื่อต่อยอดสู่การวางแนวทางปฏิรูปประเทศของภาครัฐต่อไป เพิ่มเติม…

จ.เลย
ดูกิจกรรมทั้งหมด ›

กิจกรรมที่ผ่านมา

วันที่ ชื่อเรื่อง สถานที่ตั้ง
 
6. ก.ค. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ

พี่สอนน้องให้เป็นคนดี ปี 2018

งานประชุมอบรมจัดร่วมกับมูลนิธิทีมทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคม มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้นแก่เยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายนั้น และเพื่อให้เยาวชนสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ เพิ่มเติม…

จ.สมุทรสาคร
30. มิ.ย. - 2. ก.ค. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งของชุมชนและผู้นำชุมชนท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และระดมความคิดเพื่อต่อยอดสู่การวางแนวทางปฏิรูปประเทศของภาครัฐต่อไป เพิ่มเติม…

จ.ปราจีนบุรี
29. มิ.ย. 2561 สัมมนา

กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง จะจัดให้มีงานสัมมนาว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยมีนักกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐ และตุลาการศาลปกครอง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ เพิ่มเติม…

กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่จัด

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541: การจัดการปัญหาป่าไม้และที่ดิน

โครงการร่วมทุนสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๙ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมได้จัดงานสัมมนาวิชาการงานวิจัยของโครงการฯ ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม [...] เพิ่มเติม…

หลักการแห่งประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร [...] เพิ่มเติม…

งานแถลงเปิดตัว "โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย"

โครงการความร่วมมือสหภาพยุโรป

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในระดับรากหญ้าในประเทศไทย เพิ่มเติม…

กิจกรรมที่จัดทั้งหมด ›