กิจกรรม

ขณะนี้ เรายังไม่มีกิจกรรมใด ๆ

กิจกรรมที่ผ่านมา

วันที่ ชื่อเรื่อง สถานที่ตั้ง
 
23. - 25. ธ.ค 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งของชุมชนและผู้นำชุมชนท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และระดมความคิดเพื่อต่อยอดสู่การวางแนวทางปฏิรูปประเทศของภาครัฐต่อไป เพิ่มเติม…

จ.สงขลา
19. ธ.ค 2560 สัมมนา

การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อเป็นนโยบายระดับท้องถิ่น

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ร่วมกับสนง.คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและเครือข่าย จะจัดงานสัมมนาเพื่อสำรวจการดำเนินงานล่าสุดของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในประเทศไทย รวมทั้งอภิปรายถึงความเป็นไปได้ในหัวข้อต่างๆ ที่สำคัญต่อการกำหนดนโยบายดังกล่าวในอนาคต เพิ่มเติม…

กรุงเทพมหานคร
15. ธ.ค 2560 การนำเสนอหนังสือ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเยอรมนี: ระบบไต่สวน

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้พิพากษาและเจ้าพนักงาน รวมทั้งเพื่อป้องกันการทุจริตในกระบวนการไต่สวน มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ร่วมกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะจัดงานสัมมนาเปิดตัวหนังสือแปลจากประมวลกฎหมายของเยอรมนีเพื่อเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว เพิ่มเติม…

กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่จัด

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541: การจัดการปัญหาป่าไม้และที่ดิน

โครงการร่วมทุนสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๙ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมได้จัดงานสัมมนาวิชาการงานวิจัยของโครงการฯ ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม [...] เพิ่มเติม…

หลักการแห่งประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร [...] เพิ่มเติม…

งานแถลงเปิดตัว "โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย"

โครงการความร่วมมือสหภาพยุโรป

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในระดับรากหญ้าในประเทศไทย เพิ่มเติม…

กิจกรรมที่จัดทั้งหมด ›