กิจกรรม

วันที่ ชื่อเรื่อง สถานที่ตั้ง
 
22. มี.ค. 2561 สัมมนา

กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง จะจัดให้มีงานสัมมนาว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยมีนักกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐ และตุลาการศาลปกครอง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ เพิ่มเติม…

จ.เพชรบุรี
23. มี.ค. 2561 สัมมนา

กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง จะจัดให้มีงานสัมมนาว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยมีนักกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐ และตุลาการศาลปกครอง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ เพิ่มเติม…

จ.ตรัง
ดูกิจกรรมทั้งหมด ›

กิจกรรมที่ผ่านมา

วันที่ ชื่อเรื่อง สถานที่ตั้ง
 
20. มี.ค. 2561 บรรยาย

ข้อต้องรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่: จะ ‘ไลค์‘ จะ ‘แชร์’ อย่างไรให้ถูกกฎหมาย

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง จะจัดการบรรยายทางวิชาการขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ที่มีการแก้ไขไปเมื่อปีพ.ศ. 2560 รวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ความรับผิดทางกฎหมาย และบทลงโทษ เพิ่มเติม…

กรุงเทพมหานคร
17. - 18. มี.ค. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การให้การศึกษาทางการเมืองเพื่อสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยความร่วมมือกับสถาบันนโยบายศึกษา มีเป้าประสงค์ที่จะสร้างเสริมและกระตุ้นผู้เข้าร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้มีคุณลักษณะของพลเมืองผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาสังคมและชุมชนของตนให้มากขึ้น เพิ่มเติม…

จ.ระนอง
2. มี.ค. 2561 การอภิปราย

การรวมชาติเยอรมันในปีค.ศ. 1989-1990 และหนทางสู่ความปรองดอง

กิจกรรมสัมมนาวิชาการจัดร่วมกับสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและการกำหนดนโยบายของประเทศเยอรมนี ก่อนหน้าและภายหลังการรวมชาติ เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับการปฏิรูปประเทศของไทย เพิ่มเติม…

กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่จัด

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541: การจัดการปัญหาป่าไม้และที่ดิน

โครงการร่วมทุนสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๙ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมได้จัดงานสัมมนาวิชาการงานวิจัยของโครงการฯ ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม [...] เพิ่มเติม…

หลักการแห่งประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร [...] เพิ่มเติม…

งานแถลงเปิดตัว "โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย"

โครงการความร่วมมือสหภาพยุโรป

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในระดับรากหญ้าในประเทศไทย เพิ่มเติม…

กิจกรรมที่จัดทั้งหมด ›