พลเมืองไทยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ

ตุลาคม 7 ัวันเสาร์

วันที่/เวลา

7. ตุลาคม 2560, 07.30-16.00 น.

สถานที่ตั้ง

พิษณุโลก, จ.พิษณุโลก, ไทย

ประเภท

สัมมนา

เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ จัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บทความนี้มีฉบับภาษา Deutsch, English

ติดต่อสอบถาม

Napajaree Jiwanantaprawat

ผู้อำนวยการโครงการ

Napajaree Jiwanantaprawat
โทร +66 2 714 1207/8; +66 2 714 1306
แฟกซ์ +66 2 714 13 07
ภาษา: English

องค์กรความร่วมมือ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร