โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

มิถุนายน 30 ัวันเสาร์

วันที่/เวลา

30. มิถุนายน – 2. กรกฎาคม 2561

สถานที่ตั้ง

ทวาราวดีรีสอร์ท, จ.ปราจีนบุรี, ไทย

ประเภท

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งของชุมชนและผู้นำชุมชนท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และระดมความคิดเพื่อต่อยอดสู่การวางแนวทางปฏิรูปประเทศของภาครัฐต่อไป

บทความนี้มีฉบับภาษา Deutsch, English

ติดต่อสอบถาม

Georg Gafron

Head of the KAS office in Thailand

Georg Gafron
โทร +66(0)2 714-12 07/8, +66(0)2 714-13 06
แฟกซ์ +66(0)2 714 13 07
ภาษา: Deutsch,‎ English

องค์กรความร่วมมือ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา