โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย

โครงการร่วมทุนสหภาพยุโรป

บทความนี้มีฉบับภาษา Deutsch, English

โครงการนี้จะนำไปสู่กระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ อันสืบเนื่องมาจากความร่วมมือที่ราบรื่นระหว่างรัฐ องค์กรภาคประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นไปตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน ในฐานะคู่สัญญาของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ในการดำเนินงานโครงการฯ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม จะจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางด้านกฎหมายแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยรวม ๑๘ จังหวัด คือ

ภาคเหนือ (๘ จังหวัด) ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา เชียงราย

ภาคตะวันออก (๔ จังหวัด) ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง

ภาคใต้ (๖ จังหวัด) ได้แก่ นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ ตรัง สตูล สงขลา

กิจกรรม

กิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วยการเสริมสร้างศักยภาพความรู้ การให้คำปรึกษา การให้ความรู้ด้วยสื่อและการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการด้านกฎหมายแก่ประชาชนระดับรากหญ้าได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การให้บริการด้านกฎหมายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับงานคดีสิ่งแวดล้อม ๓๖ คดี ใน ๑๘ จังหวัดพื้นที่โครงการที่ได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ ๒ การจัดตั้งและให้บริการ “คลินิกกฎหมายเคลื่อนที่” (Mobile Legal Clinic)

ทนายคดีสิ่งแวดล้อมและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายให้บริการด้านกฎหมายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ชุมชนระดับรากหญ้าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

กิจกรรมที่ ๓ คดีเชิงกลยุทธ์และการผลักดันนโยบาย

การใช้งานคดี ๑๒ คดีเชิงกลยุทธ์ ในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและและการเปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้าง

กิจกรรมที่ ๔ การอบรมทักษะความรู้สำหรับทนาย ทนายความฝึกหัดและอาสาสมัคร

การเสริมสร้างศักยภาพความรู้แก่ทนายผู้มีประสบการณ์และทนายฝึกหัดที่จำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านกฎหมายในการจัดทำและผลักดันนโยบาย

กิจกรรมที่ ๕ การอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ชุมชน

ชุมชนจะจัดทำคู่มือการอมรมร่วมกับองค์กรพัฒนาชุมชนและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันศึกษาในพื้นที่ เพื่อช่วยให้ชุมชนระดับรากหญ้าสามารถสื่อความต้องการในกระบวนการจัดทำนโยบายและใช้สิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนได้

กิจกรรมที่ ๖ การรณรงค์การสร้างจิตสำนึกในพื้นที่ด้วยสื่อประเภทต่างๆและการใช้สื่อดิจิตัล

กิจกรรมมุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ด้านกฎหมายของชุมชนรากหญ้าด้วยสื่อที่ใช้ง่าย เช่น เว็บไซต์ โบรชัวร์ ภาพการ์ตูน เป็นต้น

กิจกรรมที่ ๗ เวทีสนทนาแลกเปลี่ยนแบบเปิดในระดับชุมชน

การเสวนาแลกเปลี่ยนสม่ำเสมอและไม่เป็นทางการระหว่างชุมชนระดับรากหญ้า องค์กรพัฒนาชุมชน นักธุรกิจและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เพื่อลดความตึงเครียดระหว่างผู้มีส่วนได้เสียระดับชุมชน

กิจกรรมที่ ๘ การสัมมนาสำหรับประชาชนทั่วไป และสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงในสังคมให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การเสวนาแลกเปลี่ยนระหว่างภาคหน่วยต่างๆ ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจจากระดับชุมชนและระดับนโยบาย ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเป็นกลไกอนาคตสำหรับผู้วางนโยบายและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการปฏิรูปนโยบายที่สมดุล ซึ่งทำให้ชุมชนระดับรากหญ้าได้รับประโยชน์ในวงกว้าง

กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเป็นกระบอกเสียงของชุมชนระดับรากหญ้าในประเทศไทย ในขณะเดียวกันจะช่วยปรับปรุงศักยภาพในการทำงานและความมีประสิทธิผลของทนาย องค์กรพัฒนาชุมชน หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการเข้าถีงความยุติธรรมและการยอมรับสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนระดับรากหญ้าตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ของประเทศไทย และปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

คู่สัญญาโครงการ

  • มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทย http://www.kas.de/thailand
  • คณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย http://www.eeas.europa.eu/delegations/thailand/index_en.htm
  • มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม http://enlawfoundation.org/newweb/
  • เว็บไซต์โครงการ http://www.green-grassroots.net/th/

    ติดต่อ

    ผู้จัดการโครงการ: นางสาวณภัค อังควราธานัท