สิ่งพิมพ์

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อพัฒนาการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางปกครองและหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นเผยแพร่ โดยรวบรวมแนวทางการพิจารณาคดี วิธีพิจารณาคดี ตลอดจนคำวินิจฉัยคดีปกครอง ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐต่อไป เพิ่มเติม…

7. พฤษภาคม 2561

การปกครองท้องถิ่นกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

หนังสือที่จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ด้วยความสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์นี้ ประกอบไปด้วยสองส่วน กล่าวคือ ส่วนแรก ว่าด้วยบทสรุปการบรรยายและสัมมนาเรื่อง “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารเศรษฐกิจสีเขียว” และส่วนที่สอง บทความเรื่อง “การปกครองท้องถิ่นกับการเลือกตั้ง” โดยศ.ดร. ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มเติม…

7. พฤษภาคม 2561

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๙)

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยสำนักงานศาลปกครอง ด้วยทุนสนับสนุนจากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลอันเป็นปัจจุบันจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว ในบทบัญญัติต่างๆ เพื่อที่จะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่างถูกต้อง เพิ่มเติม…

6. พฤษภาคม 2561

Laws Relating to the Administrative Court of Thailand

The publication’s objectives is to update readers English version of laws relating to the Administrative Courts of Thailand which were amended several times with the most recent being Act on Establishment of Administrative Courts, Administrative Court Procedure and Rule of the General Assembly of Judges of the Supreme Administrative Court on Administrative Court Procedure. เพิ่มเติม…

3. พฤษภาคม 2561

รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ปีพ.ศ. 2557-2559 (พิมพ์เผยแพร่ในปีพ.ศ. 2560)

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงและเผยแพร่ให้ผู้อ่านที่สนใจได้ทราบถึงคำวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญในปีพ.ศ. 2557-2559 ในหนังสือประกอบด้วยสรุปความคำวินิจฉัยจากทั้งหมด 15 คดี รวบรวมไว้ทั้งในฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม…

1. กุมภาพันธ์ 2561

เลขอนุกรมสิ่งพิมพ์