สิ่งพิมพ์

รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ปีพ.ศ. 2557-2559 (พิมพ์เผยแพร่ในปีพ.ศ. 2560)

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงและเผยแพร่ให้ผู้อ่านที่สนใจได้ทราบถึงคำวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญในปีพ.ศ. 2557-2559 ในหนังสือประกอบด้วยสรุปความคำวินิจฉัยจากทั้งหมด 15 คดี รวบรวมไว้ทั้งในฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม…

1. กุมภาพันธ์ 2561

การพัฒนาการเมืองที่ยั่งยืน

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาการเมืองในประเทศไทยและประเทศต้นแบบประชาธิปไตยที่สำคัญๆ ในโลก ซึ่งเป็นประเด็นที่ทางมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ และสถาบันนโยบายศึกษาได้ให้ความสนใจมาโดยตลอด เพิ่มเติม…

16. มกราคม 2561

ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมของสาธารณะในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ต้องมีความยุติธรรมประกอบอยู่ด้วย และเพื่อทวงถามถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการปกครองและสร้างโอกาสการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเท่าเทียมทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชน เพิ่มเติม…

25. กรกฎาคม 2560

การเมือง-การเลือกตั้งไทย และประเทศในอาเซียน

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาการเมืองและระบบการเลือกตั้งในประเทศไทยและในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นประเด็นที่ทางมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ และสถาบันนโยบายศึกษาได้ให้ความสนใจมาโดยตลอด เพิ่มเติม…

27. กุมภาพันธ์ 2560

Energy Ethics: Intergenerational Perspectives in and for the ASEAN Region

This publication explores how people should consider the ethical responsibility to future generations with regard to energy and resources. The book not only contributes to the academic discourse on intergenerational energy ethics, but also intends to foster public awareness concerning energy ethics. เพิ่มเติม…

4. มกราคม 2560

เลขอนุกรมสิ่งพิมพ์