สิ่งพิมพ์

การพัฒนาการเมืองที่ยั่งยืน

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาการเมืองในประเทศไทยและประเทศต้นแบบประชาธิปไตยที่สำคัญๆ ในโลก ซึ่งเป็นประเด็นที่ทางมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ และสถาบันนโยบายศึกษาได้ให้ความสนใจมาโดยตลอด เพิ่มเติม…

16. มกราคม 2561

ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมของสาธารณะในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ต้องมีความยุติธรรมประกอบอยู่ด้วย และเพื่อทวงถามถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการปกครองและสร้างโอกาสการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเท่าเทียมทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชน เพิ่มเติม…

25. กรกฎาคม 2560

การเมือง-การเลือกตั้งไทย และประเทศในอาเซียน

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาการเมืองและระบบการเลือกตั้งในประเทศไทยและในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นประเด็นที่ทางมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ และสถาบันนโยบายศึกษาได้ให้ความสนใจมาโดยตลอด เพิ่มเติม…

27. กุมภาพันธ์ 2560

Energy Ethics: Intergenerational Perspectives in and for the ASEAN Region

This publication explores how people should consider the ethical responsibility to future generations with regard to energy and resources. The book not only contributes to the academic discourse on intergenerational energy ethics, but also intends to foster public awareness concerning energy ethics. เพิ่มเติม…

4. มกราคม 2560

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541: การจัดการปัญหาป่าไม้และที่ดิน

โครงการร่วมทุนสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๙ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมได้จัดงานสัมมนาวิชาการงานวิจัยของโครงการฯ ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน กว่า ๑๓๐ คน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเนื้อหาสาระสำคัญของมติฯ ดังกล่าว เพิ่มเติม…

Napak Angkawaratanat | กิจกรรมที่จัด | 25. พฤศจิกายน 2559

เลขอนุกรมสิ่งพิมพ์