งานแถลงเปิดตัว "โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย"

โครงการความร่วมมือสหภาพยุโรป

บทความนี้มีฉบับภาษา Deutsch, English

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในระดับรากหญ้าในประเทศไทย

รูปภาพ 1 ของ 11
นางสาวเจนนี่ ลุนด์มาร์ค ผู้แทนฝ่ายความร่วมมือโครงการ คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

นางสาวเจนนี่ ลุนด์มาร์ค ผู้แทนฝ่ายความร่วมมือโครงการ คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการระยะเวลาสามปีนี้ จะดำเนินการในภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งรวมพื้นที่ ๑๘ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ตาก, ลำปาง, ลำพูน, น่าน, พะเยา, เชียงราย, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ปราจีนบุรี, ระยอง, นครศรีธรรมราช, ชุมพร, กระบี่, ตรัง, สตูลและสงขลา

กิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วยคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ การให้บริการฟรีด้านกฎหมาย การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ชุมชน และการอบรมทักษะความรู้ให้แก่ทนายฝึกหัดและผู้ช่วยทนาย โดยกิจกรรมเหล่านี้จะมุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนรากหญ้าในการใช้สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยสื่อการเรียนรู้มากมายที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนรากหญ้าในกระบวนการซับซ้อนทางกฎหมายและการบริหารของภาครัฐ

ผลที่คาดว่าจะได้รับในการดำเนินงานโครงการ ได้แก่

• ความร่วมมือที่ราบรื่นระหว่างรัฐ , องค์กรภาคประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นไปตามหลักนิติธรรม

• การยอมรับและการรับรู้สิทธิชุมชนของภาครัฐที่เพิ่มขึ้น โดยการสนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

• ศักยภาพและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นขององค์กรภาคประชาสังคมในการให้บริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับความซับซ้อนของกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม, กลไกการประเมิน ตลอดจนวิธีการทางกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศแก่ชุมชนรากหญ้า

งานเปิดตัวโครงการฯ อย่างเป็นทางการ มีขึ้นเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ สยาม โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม ในวงการกฎหมาย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหลักของโครงการฯ, คณะผู้แทนสหภาพยุโรป, เจ้าหน้าที่ประจำโครงการและผู้เชี่ยวชาญการบริหารโครงการระหว่างประเทศจากประเทศเยอรมนี

อนุกรม

กิจกรรมที่จัด

ตีพิมพ์

Thailand, 8. พฤษภาคม 2558