การเมือง-การเลือกตั้งไทย และประเทศในอาเซียน

บทความนี้มีฉบับภาษา Deutsch, English

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาการเมืองและระบบการเลือกตั้งในประเทศไทยและในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นประเด็นที่ทางมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ และสถาบันนโยบายศึกษาได้ให้ความสนใจมาโดยตลอด

ตีพิมพ์

Thailand, 27. กุมภาพันธ์ 2560

ISBN

978-616-91578-9-2