ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม

บทความนี้มีฉบับภาษา Deutsch, English

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมของสาธารณะในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ต้องมีความยุติธรรมประกอบอยู่ด้วย และเพื่อทวงถามถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการปกครองและสร้างโอกาสการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเท่าเทียมทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชน

หนังสือเล่มนี้มีเฉพาะฉบับภาษาไทย หากท่านสนใจรับเป็นรูปเล่ม กรุณาส่งอีเมล์มาที่ office.thailand@kas.de

ตีพิมพ์

Thailand, 25. กรกฎาคม 2560

ISBN

978-616-8116-00-5