พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๙)

บทความนี้มีฉบับภาษา Deutsch, English

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยสำนักงานศาลปกครอง ด้วยทุนสนับสนุนจากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลอันเป็นปัจจุบันจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว ในบทบัญญัติต่างๆ เพื่อที่จะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่างถูกต้อง

Cover: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๙)

    หนังสือเล่มนี้มีเฉพาะฉบับภาษาไทย หากท่านสนใจรับเป็นรูปเล่ม กรุณาติดต่อแจ้งรายละเอียดที่ office.thailand@kas.de

    ตีพิมพ์

    Thailand, 6. พฤษภาคม 2561

    ISBN

    978-616-333-069-7