แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๙

บทความนี้มีฉบับภาษา Deutsch, English

เพื่อพัฒนาการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางปกครองและหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นเผยแพร่ โดยรวบรวมแนวทางการพิจารณาคดี วิธีพิจารณาคดี ตลอดจนคำวินิจฉัยคดีปกครอง ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐต่อไป

Cover: แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๙

    หนังสือเล่มนี้มีเฉพาะฉบับภาษาไทย หากท่านสนใจรับเป็นรูปเล่ม กรุณาติดต่อแจ้งรายละเอียดที่ office.thailand@kas.de

    ตีพิมพ์

    Thailand, 7. พฤษภาคม 2561

    ISBN

    978-616-333-068-0