กิจกรรมที่จัด

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541: การจัดการปัญหาป่าไม้และที่ดิน

โครงการร่วมทุนสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๙ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมได้จัดงานสัมมนาวิชาการงานวิจัยของโครงการฯ ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน กว่า ๑๓๐ คน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเนื้อหาสาระสำคัญของมติฯ ดังกล่าว เพิ่มเติม…

Napak Angkawaratanat | 25. พฤศจิกายน 2559

หลักการแห่งประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2558 ที่โรงแรมฟูรามา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งของชุมชนและผู้นำชุมชนท้องถิ่น เพิ่มเติม…

27. พฤษภาคม 2558

งานแถลงเปิดตัว "โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย"

โครงการความร่วมมือสหภาพยุโรป

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในระดับรากหญ้าในประเทศไทย เพิ่มเติม…

8. พฤษภาคม 2558

ความหลากหลายทางศาสนาในภูมิภาคอาเซียน

ความท้าทายในการสร้างความแข็งแกร่งของสังคม

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความต่างๆ จากการปาฐกถาและการสัมมนาในงานประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อเรื่อง “ความหลากหลายทางศาสนาในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2555 เนื้อหาในแต่ละหัวข้อล้วนมาจากการอภิปรายอันกว้างขวางถึงความพยายามในการส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียว ความร่วมมือระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนกันทางความคิด และความเข้าใจอันดีต่อกันในหมู่ประชากรในภูมิภาคนี้ ซึ่งถือเป็นภูมิภาคที่ประชากรมีความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อมากภูมิภาคหนึ่งของโลก หนังสือเล่มนี้มีเฉพาะฉบับภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม…

3. ธันวาคม 2557

Environmental Values Emerging from Cultures and Religions of the ASEAN Region

In collaboration with the Graduate School of Philosophy & Religion Assumption University, Bangkok, the Konrad Adenauer Foundation organized once again an international conference on environmental issues and climate change on religious, historical and cultural perspectives. เพิ่มเติม…

18. กันยายน 2557


เกี่ยวกับอนุกรมนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung พร้อมด้วยสถาบันการศึกษา ศูนย์การศึกษาและสำนักงานต่างประเทศจะมีการจัดกิจกรรมในหัวข้อต่าง ๆ นับพันกิจกรรมในแต่ละปี เราให้รายงานที่ทันสมัยและเป็นการเฉพาะแก่ท่านเกี่ยวกับการประชุม คอนเสิร์ต การประชุมใหญ่สัมมนา ฯลฯ ที่คัดสรรไว้ใน www.kas.de นอกเหนือจากเนื้อหาโดยสรุปและวัสดุอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น รูปภาพ ต้นฉบับสุนทรพจน์ แถบบันทึกวิดีทัศน์หรื�