Partneři

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Poskytuje prostor pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji vzdělanosti, porozumění a tolerance mezi lidmi. AMO ročně organizuje přes 100 veřejných i uzavřených akcí, v rámci výzkumných aktivit se Asociace soustředí primárně na českou zahraniční politiku. Výzkumné centrum AMO pravidelně produkuje řadu odborných analýz a publikací a poskytuje komentáře českým i zahraničním médiím. Více než 10 let působí AMO také v evropském pohraničí, kde se věnuje transformačním projektům podporujícím rozvoj občanského sektoru. Vzdělávací aktivity AMO se zaměřují na studenty základních, středních i vysokých škol i čerstvé absolventy, největším vzdělávacím projektem Asociace je Pražský studentský summit.
na webovou stránku…

Centrum evropských studií (CES)

Centrum evropských studií (CES)

CES je odborné pracoviště interdisciplinárního charakteru Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, zabývající se problematikou evropské ekonomiky, politiky, práva, dějin, kultury a jazyků. CES usiluje ve svých aktivitách o propagaci myšlenek evropské sounáležitosti a o podporu nestranné, věcné a odborné diskuse na nejrůznější témata. V rámci výukové činnosti pořádá CES řadu seminářů a přednášek s tématikou evropské integrace. Mezi tradiční projekty, které společně organizují Centrum evropských studií a Konrad-Adenauer-Stifung, každoročně patří např. Evropský den (odborná výroční konference).
na webovou stránku…

CEVRO, z.s.

CEVRO, z.s.

Působí již od roku 1999 na poli popularizace liberálně-konzervativních myšlenek, politického vzdělávání a podpory pravicové politiky. Vzdělávací projekty CEVRO pomohly a pomáhají politikům při přípravě na jejich působení v aktivní politice. CEVRO se snaží přispívat k podpoře demokracie, ke zlepšení politické kultury a zpřístupnění politiky všem, kteří jsou ochotni převzít odpovědnost. Tradičním projektem, který se uskutečňuje za podpory Konrad-Adenauer-Stiftung, je Liberálně-konzervativní akademie (LKA), jednoroční kurz pro členy a příznivce českých středopravicových politických stran. Zkušenosti s přechodem České republiky k demokracii a úspěchy v politickém vzdělávání předává CEVRO prostřednictvím svých projektů demokratickým silám v mnoha dalších zemích Evropy i v celém světě.
na webovou stránku…

Evropské hodnoty Think-tank

Evropské hodnoty Think-tank

Je nevládní odborná instituce, která prosazuje a brání principy a hodnoty liberální demokracie. Vizí organizace je svobodná, bezpečná a prosperující Česká republika ve střední Evropě, která je pevnou součástí Západu. Zvláštním úkolem, který si Evropské hodnoty předsevzaly, je hledání a poskytování odpovědí na politiku agresivních režimů, radikalizaci společnosti, šíření autoritářských tendencí a extrémistických ideologií. Think-tank je již od svého založení v roce 2005 politicky nezávislý a není spjat s žádnou politickou stranou. Jádrem činnosti organizace jsou tři strategické programy – Program pro soudržnou společnost, program Kremlin Watch a Vzdělávací program.
na webovou stránku…

EUTIS, o.p.s.

EUTIS, o.p.s.

Je nezisková organizace založená v roce 2005 s cílem prohlubovat znalosti o Evropské unii. Jedná se především o to, představit výhody EU a rozhodovací procesy evropských institucí žákům, studentům i široké veřejnosti. Za tímto účelem pořádá EUTIS spolu se svými partnery velký počet konferencí, seminářů, diskuzí a letních škol. EUTIS rovněž organizuje pravidelné studijní cesty do Bruselu, kde se účastníci prakticky seznamují s fungováním a organizací Evropské unie.
na webovou stránku…

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity (IIPS)

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity (IIPS)

Mezinárodní politologický ústav působí v rámci Masarykovy univerzity od roku 1990. Výzkumné aktivity ústavu se koncentrují zejména na Českou republiku a Evropu. Vědecká činnost ústavu je zaměřena na čtyři oblasti: demokracie a demokratizace, evropská politika, mezinárodní bezpečnost a volební studie. Svými aktivitami přispívá MPÚ ke kultivaci a rozvoji politologie, mezinárodních a evropských studií a jejich zprostředkování odborné i širší veřejnosti. Ústav se aktivně podílí na formování těchto oborů tím, že iniciuje a realizuje vlastní výzkumné projekty, pravidelně zveřejňuje výsledky svého výzkumu v periodických i neperiodických publikacích, a dále pořádá množství odborných konferencí, seminářů a přednášek na aktuální společenská témata.
na webovou stránku…

Mladí lidovci, z.s.

Mladí lidovci, z.s.

Mladí lidovci vznikli roku 2012 jako společenství mladých lidí, usilujících o svůj osobnostní, profesní, sociální, politický a duchovní rozvoj a převzetí odpovědnosti za politickou budoucnost České republiky a Evropy. Těžiště své činnosti vidí v dalším vzdělávání v oblasti křesťansko-konzervativní politiky, s důrazem na hodnoty evropské křesťanské morálky. Členové ML organizují vzdělávací semináře, přednášky, stáže a další aktivity, které přispívají k formovaní osobnosti.
na webovou stránku…

Platforma evropské paměti a svědomí(EPMC)

Platforma evropské paměti a svědomí(EPMC)

EPMC je nezisková nevládní organizace, která byla založena v r. 2011 v Praze s podporou Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. V současnosti sdružuje 55 veřejnoprávních a soukromých institucí a organizací z 19 zemí – mezi nimi 13 členských států EU (SE, EE, LT, LV, PL, DE, NL, CZ, SK, HU, SI, RO) a dále z Ukrajiny, Moldávie, Islandu, Albánie, Kanady a USA. Těžištěm činnosti je výzkum, dokumentace, připomínání a zpracování historie totalitních režimů v Evropě ve 20. století. Platforma evropské paměti a svědomí pořádá mezinárodní konference, workshopy a jiné vzdělávací a připomínkové akce, připravuje studijní materiály a každoročně uděluje cenu osobnostem, které se v dnešní době angažují v boji proti totalitě. Důležitou součástí práce EPMC je projekt „JUSTICE 2.0“, který je zaměřený na dosažení spravedlnosti na mezinárodní úrovni a potrestání nepromlčitelných zločinů komunismu. Prostřednictvím svých členů zastupuje platforma více než 200 000 Evropanů a 1,1 miliónů Severoameričanů s evropskými kořeny.
na webovou stránku…

TOPAZ, z.s.

TOPAZ, z.s.

Od svého vzniku v roce 2012 má vzdělávací institut TOPAZ za cíl vést diskuzi o konzervativních idejích s širší stranickou i nestranickou veřejností. Ve spolupráci s nezávislými odborníky jakož i s akademickou sférou hledá odpovědi na aktuální celospolečenské otázky. Pro TOPAZ je rovněž důležitá mezinárodní spolupráce. Hlavními partnery jsou především Kondrad-Adenauer-Stiftung a think tank Evropské lidové strany Wilfried Martens Centre for European Studies. Obsah činnosti institutu spočívá zejména v podpoře svobodné demokratické společnosti, ekologicky a tržně orientovaného hospodářského systému a v principech a hodnotách Evropské unie.
na webovou stránku…