Tự giới thiệu

Cũng có sẵn bằng Deutsch, English

Tự giới thiệu

Tự do, công bằng và đoàn kết là các nguyên tắc chỉ đạo trong công tác của Viện Konrad-Adenauer (KAS). Viện KAS là một Viện chính trị gần gũi với Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo.

Là người tham gia sáng lập Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo và là Thủ tướng đầu tiên của nước Đức, Konrad-Adenauer (1876-1967) là người đã kết nối các truyền thống xã hội – thiên chúa giáo với bảo thủ và tự do.

Tên tuổi của Konrad –Adenauer đã gắn liền với công cuộc xây dựng lại một cách dân chủ nhà nước Đức, với việc thắt chặt quan hệ đối ngoại trong Cộng đồng các giá trị liên Đại tây dương, với tầm nhìn của một Châu Âu thống nhất và với sự định hướng tới nền một kinh tế thị trường xã hội.

Di sản về trí tuệ của Konrad-Adenauer tiếp tục là nhiệm vụ và nghĩa vụ đối với tất cả chúng ta.

Thông qua công tác hợp tác quốc tế của mình, Viện KAS phấn đấu cho mục tiêu “ mọi người đều có quyền tự quyết định cho cuộc sống trong tự do và nhân phẩm”. Viện KAS góp phần định hướng về giá trị cho trách nhiệm ngày càng lớn hơn của nước Đức đối với thế giới.

Viện KAS muốn thúc đẩy mọi người cùng xây dựng một tương lai theo hướng nói trên và thông qua hơn 70 Văn phòng Đại diện tại trên 120 nước trên thế giới Viện KAS thực hiện phần đóng góp riêng của mình vào việc khuyến khích nền dân chủ, nhà nước pháp quyền và kinh tế thị trường xã hội. Nhằm củng cố hòa bình và tự do, Viện KAS ủng hộ đối thoại về chính sách đối ngoại và an ninh cũng như sự giao lưu giữ các nền văn hóa và các khu vực trên thế giới.

Đối với chúng tôi thì con người dựa trên bản sắc nhân phẩm của mình của mình luôn đứng ở vị trí trung tâm với quyền và nghĩa vụ. Con người là nhân tố tạo ra xuất phát điểm cho công bằng xã hội , dân chủ tự do và kinh tế bền vững.

Qua việc thu hút mọi người với trách nhiệm xã hội của mình, chúng ta đã làm được việc phát triển mạng lưới hợp tác tích cực trong chính trị, kinh tế và xã hội.. Chính sự quản lý trí thức chính trị của chúng ta sẽ cải thiện các cơ hội phát triển, toàn cầu hóa một cách bình đẳng hơn về xã hội, bền vững hơn về môi trường và hiệu quả hơn về kinh tế.

Viện KAS hợp tác với các đối tác là cơ quan nhà nước, đảng phái, tổ chức công dân cũng như các nhân vật nổi tiếng.

Trên cơ sở các mục tiêu và tiêu chuẩn về giá trị của mình , Viện KAS thông qua chính sách phát triển trong tương lai đặc biệt mong muốn củng cố hơn nữa sự hợp tác về chính trị ở qui mô khu vực và toàn cầu..

Cùng với các đối tác của mình Viện KAS muốn đóng góp phần xây dựng một trật tự quốc tế trong đó mỗi quốc gia đều đạt được sự phát triển, có tự do và trách nhiệm.

Văn phòng đại diện Viện KAS tại Hà Nội thực hiện các dự án góp phần :

  • Tăng cường và mở rộng các thể chế nhà nước pháp quyền.
  • Xây dựng một ngành tòa án độc lập.
  • Thúc đẩy Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Đức về hợp tác trên lĩnh vực Luật pháp và Tư pháp
  • Phân cấp phân quyền và dân chủ hóa bộ máy nhà nước và nền hành chính.
  • Tăng cường dân chủ cấp cơ sở.
  • Tăng cường phân chia quyền hạn thông qua chuyên nghiệp hóa hoạt động của Quốc hội.
  • Xây dựng các hệ thống bảo hiểm xã hội như một phần của nền kinh tế thị trường xã hội.
  • Ủng hộ hội nhập quốc tế thông qua việc xây dựng và mở rộng các thể chế.