Liên minh châu Âu đồng tài trợ dự án: “Tăng cường Quản trị địa phương để phát triển kinh tế tại các đô thị Việt Nam (LoGoViC)”

Cũng có sẵn bằng Deutsch, English

Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) tại Việt Nam hiện đang phối hợp với Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) thực hiện dự án “Tăng cường Quản trị địa phương để phát triển kinh tế tại các đô thị Việt Nam”. Dự án bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 và sẽ được thực hiện trong vòng 2 năm.

Thông tin chung:

Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) tại Việt Nam hiện đang phối hợp với Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) thực hiện dự án “Tăng cường Quản trị địa phương để phát triển kinh tế tại các đô thị Việt Nam”. Dự án bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 và sẽ được thực hiện trong vòng 2 năm.

Thông tin chung:

Từ khi Việt Nam chuyển mình theo định hướng phát triển kinh tế thị trường, doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế hộ gia đình, kinh tế hợp tác xã vẫn được duy trì phát triển, đặc biệt là tại các khu vực thành thị; điều này được phản ánh khá rõ rệt thông qua số lượng và vốn đăng ký kinh doanh. Tới năm 2011, các thành phần kinh tế này chiếm tới 90% kinh tế quốc gia và đóng góp khoảng 60% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Những đóng góp này đã và đang đóng vai trò rất quan trọng trong tăng trưởng kinh tế bền vững, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm và cải thiện đời sống của nhân dân.

Tại thời điểm này, cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, đất nước cũng đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề phát sinh từ việc thay đổi kinh tế như vấn đề hủy hoại và làm ô nhiễm môi trường hay quản lý Nhà nước kém hiệu quả. Nhà nước cũng đang nỗ lực cải tiến mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và nhân dân thong qua việc tăng cường sự tham gia của công dân trong lập kế hoạch phát triển kinh xã hội và ra quyết định. Nhiều chính sách mới trong quản lý Nhà nước ở địa phương đã được xây dựng một cách hệ thống nhằm mục tiêu hiện đại hóa lĩnh vực công thông qua việc tăng cường trách nhiệm công trong thực hiện chính sách và đảm bảo cho sự tham gia giám sát, đánh giá của các thành phần ngoài Nhà nước đối với hoạt động hành chính công. Thói quen tham gia của người dân, chất lượng các dịch vụ hành chính công cũng như thông tin hai chiều giữa chính quyền địa phương và công dân vẫn còn nhiều tồn tại.

Vì thế cơ cấu kinh tế tư nhân và các hoạt động xã hội vẫn chưa được coi là tối ưu; cam kết của công chúng vào các chương trình công trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội vẫn còn rất hạn chế. Trong một số lĩnh vực xã hội, năng lực thúc đẩy hòa nhập cho các nhóm yếu thế vào cộng đồng vẫn còn yếu. Các doanh nghiệp nhỏ tại địa phương phải đối diện với rất nhiều thử thách như thiếu các chương trình đào tạo, tập huấn kinh doanh liên quan; thiếu các chuyên gia tư vấn kỹ thuật có năng lực; cơ hội tiếp cận nguồn vốn, thông tin và kỹ thuật còn hạn chế. Bên cạnh đó, rào cản thông tin giữa chính quyền địa phương và khối kinh doanh hay thiếu những cơ chế chính sách hỗ trợ lien quan đến nộp thuế làm tăng thêm những thử thách cho các doanh nghiệp này.

Hướng đến những thử thách trên, mục tiêu của dự án là tăng cường hệ thống quản trị địa phương để tạo ra môi trường thuận lợi cho họat động tăng trưởng kinh tế ở địa phương.

Mục tiêu:

Mục tiêu tổng quát của dự án là cải thiện điều kiện kinh tế, xã hội cho dân cư tại ba đô thị tại Việt Nam. Ba mục tiêu cụ thể của dự án bao gồm:

 1. Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) tham gia vào quá trình cải thiện quản trị và tăng trưởng kinh tế địa phương nhằm tạo tiền đề tác động đến chương trình quốc gia về phát triển địa phương;
 2. Cải tiến môi trường phát triển kinh tế địa phương tại ba thành phố thí điểm thông qua việc cải thiện quản trị địa phương;
 3. Cán bộ, công chức tại các đô thị, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các thành phần kinh tế hộ gia đình góp phần vào phát triển địa phương hiệu quả hơn.

Đối tượng thụ hưởng của dự án là cư dân của ba thành phố tham gia dự
án, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các thành phần kinh tế hộ gia đình và
các chính quyền địa phương tại nhiều đô thị Việt Nam.

Các hoạt động của dự án:

 1. Hoạt động đánh giá, khảo sát cơ sở về quản trị địa phương và sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế hộ gia đình tại ba thành phố thí điểm.
 2. Tập huấn cho các chuyên gia tư vấn và cán bộ chủ chốt của Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) về tăng cường quản trị địa phương và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ và kinh tế hộ gia đình.
 3. Hoạt động nâng cao năng lực cho các bên tham gia tại ba thành phố thí điểm (kỹ năng tiếp cận của các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh đối với các nguồn vốn hoạt động, công nghệ, thông tin, quyền hợp pháp và thị trường). Tiêu chuẩn đánh giá hoạt động nâng cao năng lực được dựa trên sự tham gia tích cực của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh, giới nghiên cứu, truyền thông và các nhà hoạch định chính sách tại địa phương và trung ương.
 4. Tổ chức cuộc thi trên truyền hình quốc gia giữa ba thành phố thí điểm mang tên “Đô thị phát triển kinh tế địa phương tốt và sống tốt”.
 5. Nghiên cứu và xuất bản các kinh nghiệm điển hình về “Quản trị địa phương và phát triển doanh nghiệp nhỏ, kinh tế hộ gia đình” (minh họa các tiêu chuẩn đánh giá, động cơ thúc đẩy và các ứng dụng hành chính điển hình trong việc tạo ra công ăn việc làm, cơ hội tăng thêm thu nhập và kế sinh nhai của các nhóm yếu thế); các khuyến nghị chính sách đến cấp trung ương và bên tham gia liên quan.
 6. Phổ biến thông tin dự án và các kinh nghiệm điển hình từ cuộc thi trên các phương tiện truyền thông. Tạo ra một chuyên trang về Cuộc thi Quản trị tốt trên trang web của Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN).
 7. Xây dựng năng lực vận động chính sách cho các cán bộ của Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN).
 8. Dự thảo các khuyến nghị chính sách của từng đô thị thí điểm và tổ chức các buổi đối thoại chính sách. Cuối cùng, các báo cáo về kinh nghiệm tham gia cuộc thi về cải tiến quản trị địa phương và thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ sẽ được phổ biến để áp dụng rộng rãi trên cả nước.
 9. Tổ chức đối thoại chính sách với các cơ quan hữu quan ở cấp trung ương.

Kết quả dự kiến:

 • Năng lực của Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) được nâng cao để thúc đẩy quản trị địa phương và thực hiện đối thoại chính sách ở cấp trung ương cũng như cung cấp dịch vụ đến các đô thị thành viên;
 • Năng lực của các cán bộ, công chức tại các đô thị và hộ kinh doanh gia đình được nâng cao để đóng góp vào sự phát triển địa phương tại ba thành phố thí điểm;
 • Các kinh nghiệm điển hình từ ba thành phố thí điểm được nhân rộng trên cả nước. Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) sẽ hướng dẫn việc trao đổi kinh nghiệm điển hình, xây dựng kết luận và các khuyến nghị chính sách quốc gia để đóng góp vào công cuộc cải tiến khung pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh nhỏ và kinh doanh hộ gia đình tại địa phương.