Asset-Herausgeber

Publikationen

Asset-Herausgeber

Besuch von Herrn Jonas Urbach in der Mongolei

Auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung Mongolei besuchte der Bürgermeister von Anrode, Herr Jonas Urbach, vom 21.10 bis zum 28.10.2017 die Mongolei.

Die neue Seidenstraße

Chancen und Risiken für die Mongolei

Dieser Länderbericht beschäftigt sich mit den Auswirkungen, die durch Verkehrsinfrastrukturprojekte der OBOR-Strategie in der Mongolei wirtschaftlich und politisch zu erwarten sind. Ausgehend vom Status Quo werden die Chancen und Risiken für das Land herausgearbeitet und erörtert, welche Strategie für die Mongolei perspektivisch am sinnvollsten ist.

МЭРГЭЖЛИЙН СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН ГАРЫН АВЛАГА

НАЙРУУЛГА ЗҮЙ

Ардчилсан нийгэмд чөлөөт, хараат бус хэвлэл мэдээлэл нь иргэдийн үзэл бодол төлөвших, иргэд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, нийгэмд олон ургалч үзэл төлөвших, улс төрийн болон захиргааны бүхий л түвшинд шийдвэр гаргахад оролцох, хяналт тавих, гаргасан шийдвэрийг олон нийтэд хүргэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, ялангуяа хэвлэлийн эрх чөлөө нь ардчилсан нийгмийн салшгүй нэг хэсэг.

How Corporate Social Responsibility Translates Into The Sustainable Development Goals In Mongolia

Challenges And Future Prospects

Survey prepared by the Corporate Governance Development Center of Mongolia.

Компанийн нийгмийн хариуцлага ба Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтууд

Тулгарч буй бэрхшээлүүд ба хэтийн чиг хандлага

Конрад-Аденауэр-Сан болон Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төв Монголын компаниудын нийгмийн хариуцлагын (КНХ) өнөөгийн түвшин мөн “Tогтвортой Хөгжлийн Зорилтуудад” манай улсын компаниуд ямар оролцоотой байж болохыг тодорхойлох зорилготой "КНХ ба Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтууд" судалгааны ажлыг хамтран хэрэгжүүллээ. Судалгаанд нийт 49 компани, 5 бизнесийн холбоо, 5 ТББ хамрагдаж, тэд КНХ болон “Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтууд”-ыг юу гэж үзэж, ойлгодгийг гаргаж ирэх явдал байсан. Та доорх ажлаас судалгааны үр дүнтэй танилцахаас гадна олон улсад КНХ-ыг хэрхэн үздэг талаар мэдээлэл авах боломжтой.

Ногоон хөгжил гэж юу вэ?

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн Монгол улсад үзүүлж буй нөлөөлөл

Конрад-Аденауэр-Сан болон Зориг Сан хамтран байгаль орчны асуудалд анхаарлаа хандуулдаг тус салбарт ажилладаг залуучуудад зориулж энэ жил Орон Нутгийн Байгаль Oрчны Манлайлал Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн билээ. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд Ногоо хөгжил гэж юу вэ? гарчигтай номыг шинэчлэн найруулж, хоёр дахь хэвлэлийг бэлэн болголоо. Уг номонд уур амьсгалын өөрчлөлтийн Монгол Улсад үзүүлж буй нөлөөлөл, үүнийг эсрэг бид юу хийж чадах вэ гэх байгаль орчинтой холбоотой олон асуудлыг хөндсөн болно.

Sozialpolitik auf dem Prüfstand

Armut und Verstädterung in der Mongolei

Im folgenden Länderbericht wird aufgezeigt, wie das mongolische Sozialsystem aufgebaut ist und welche Lösungsansätze es für die Probleme gibt.

Kandidat der Opposition gewinnt

Präsidentschaftswahl in der Mongolei

Am 26. Juni 2017 fanden die 7. freien und demokratischen Präsidentschaftswahlen in der Mongolei statt. Dieser Länderbericht gibt einen Überblick über das Ergebnis, die Ausgangslage, die Kandidaten und den Wahlkampf. Darüber hinaus wird analysiert, was das Ergebnis für die Mongolei bedeutet.

Konrad-Adenauer-Stiftung trauert um Helmut Kohl

Zum Tode von Bundeskanzler a.D. Helmut Kohl erklärt der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung und Präsident des Europäischen Parlaments a.D., Hans-Gert Pöttering:

Starke Demokratie mit Frauen in politischer Verantwortung

Konferenzband zum XIV. Mongolisch-Deutschen Forum

Die mongolische Gesellschaft und die junge Demokratie sind in einer verantwortungsvollen Phase ihrer Entwicklung. Frauen machen in der Mongolei die Hälfte der Gesellschaft aus. Dass Frauen zu selten Führungsaufgaben in der Wirtschaftsentwicklung und in der Politik übernehmen, ist nicht nur ein Problem in der Mongolei, sondern ein allgemeines Problem in der Entwicklung von Demokratien. Im Jahr 2016 debattierte das Deutsch-Mongolische Forum über das Thema „Starke Demokratie mit Frauen in politischer Verantwortung“ um der Regierung und der mongolischen Öffentlichkeit neue Impulse zu geben.