Riikide raportid

Polacy pozytywnie o stosunkach polsko-niemieckich i skutkach zjednoczenia Niemiec

Komunikat z badań Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji Konrada Adenauera

Dwadzieścia lat po zjednoczeniu Niemiec Polacy uważają, że jego skutki były korzystne dla Europy, Polski i stosunków polsko-niemieckich oraz bardzo dobrze oceniają obecne relacje z zachodnim sąsiadem. Pozytywnie wypowiadają się także o niemieckiej polityce europejskiej – wynika z najnowszego badania ISP. Można obserwować zasadniczą zmianę opinii w polskim społeczeństwie na temat skutków zjednoczenia Niemiec dla Polski w porównaniu z 1990 roku kiedy wzrost szans na poprawę stosunków polsko-niemieckich w wyniku zjednoczenia dostrzegała jedynie jedna piąta ankietowanych.

Zjednoczenie Niemiec w 1990 roku wywoływało w polskim społeczeństwie obawy, związane z przebiegiem granicy polsko-niemieckiej, ewentualnymi roszczeniami wysiedlonych oraz dominacją Niemiec w Europie. Podpisanie traktatów pomiędzy obydwoma państwami, wstąpienie Polski do Unii oraz aktualna współpraca w ramach UE wpłynęły na zmianę postrzegania stosunków polsko-niemieckich.

Główne wnioski z badań to:

• Zdecydowana większość Polaków uważa, że zjednoczenie obu państw niemieckich było korzystne zarówno dla Europy (79%) jak i Polski (74%).

• Oceniając poszczególne skutki zjednoczenia Niemiec Polacy zgadzają się, że wydarzenie to przyczyniło się do stabilizacji sytuacji politycznej w Europie (68%) oraz przyznają, że w dalszej perspektywie umożliwiło ono przyjęcie Polski i innych krajów do Unii Europejskiej (61%). Połowa respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że zjednoczenie Niemiec doprowadziło do ich dominacji politycznej i gospodarczej w Europie (50%). Jedna trzecia badanych popiera tezę, że skutkiem zjednoczenia było rozbudzenie nastrojów nacjonalistycznych w Niemczech (37%).

• Trzy czwarte Polaków ocenia stosunki polsko-niemieckie jako dobre lub bardzo dobre (75%). W tym roku odsetek ten zdecydowanie wzrósł po wcześniejszej kilkuletniej tendencji spadkowej (z 83% w 2000 roku do 57% w 2009 roku).

• Obecnie Polacy nie dostrzegają w relacjach z Niemcami jednego, dominującego problemu. Na pierwszym miejscu wymieniają dążenia niektórych niemieckich wypędzonych do odzyskania majątków w Polsce (44%). Na dalszych miejscach: spory o upamiętnienie wypędzeń (37%) oraz prawa Polaków mieszkających w Niemczech (25%). Kolejne to: nieufność części polskiej opinii publicznej i polityków wobec Niemiec (21%), różnice w polityce wobec Rosji oraz brak możliwości swobodnego podejmowania pracy przez Polaków w Niemczech (po 20%), różne interesy w polityce energetycznej (16%) oraz niskie zainteresowanie Niemców Polską (13%).

• Polacy są przekonani, że Niemcy przyczyniają się do lepszej współpracy w Europie (69%). W porównaniu do ocen tuż po akcesji (2005 – 62%), odnotowuje się tu kilkuprocentowy wzrost.

• Ponad połowa Polaków (54%) uważa, że Niemcy dążą do realizacji swoich interesów, ale z poszanowaniem interesów innych państw.

• Dwie trzecie Polaków (65%) sądzi, że działają na rzecz jej pogłębiania. Jedynie 11% Polaków jest przeciwnego zdania.

Szerzej wyniki badań opisane i skomentowane są w publikacji: A.Łada, Dwadzieścia lat minęło. Polacy o zjednoczeniu Niemiec i stosunkach polsko-niemieckich w dwudziestą rocznicę zjednoczenia Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010

poolt esitatud

Auslandsbüro Polen

selle seeria kohta

Konrad Adenaueri Fondil on esindus umbes 70 riigis viiel erineval kontinendil. Neis tegevad asukohariigi kaastöötajad võivad rääkida asukohariigi päevakajalistest sündmustest ja pikaajalistest arengutest. "Riikide raportite" all pakuvad nad Konrad Adenaueri Fondi kodulehe lugejatele asjakohaseid analüüse, taustainfot ja hinnanguid.