Einzeltitel

סקר דעת קהל על החברה הערבית בישראל

סקר חדש של קרן קונרד אדנאואר בישראל והתכנית שלנו לשת"פ יהודי-ערבי באוניברסיטת תל אביב בקרב הציבור הערבי בישראל מצביע על מצוקה כלכלית קשה בעקבות משבר הקורונה, רצון בהקמתה של מפלגה ערבית-יהודית חדשה, חילוקי דעות ביחס לתפקודם של חברי הכנסת מהרשימה המשותפת, צפי לשיעור הצבעה לא גבוה ( 55.6%) בבחירות הבאות , שביעות רצון רבה מתוצאות הבחירות לנשיאות בארצות הברית, ותמיכה בהסכמי הנורמליזציה של ישראל עם המדינות הערביות סקר חדש של קרן קונרד אדנאואר בישראל במסגרת התכנית שלנו לשת"פ יהודי-ערבי באוניברסיטת תל אביב