Einzeltitel

בשליחות התנועה: אקטיביזם נשי בתנועה האסלאמית בישראל

עינבל טל

הספר בשליחות התנועה: אקטיביזם נשי בתנועה האסלאמית בישראל מתחקה לראשונה אחר מעורבותן הענפה של נשים במוסדות ובמסגרות ארגוניות המזוהים עם התנועה האסלאמית בישראל.

ספר זה, המבוסס על עבודת הדוקטור של המחברת, פותח צוהר לעולמן העלום של החברות בשורותיה של התנועה ומאפשר הצצה נדירה לעולמן האידאולוגי של נשים אלה, לחוויותיהן המעצבות ולהלכי רוח הרווחים והמתהווים בקרבן. זהו הספר הראשון העוסק בחקר סוגיה זו.

הספר סוקר בהרחבה את פעילותן של נשים בעמותות הנשים המזוהות עם שני הפלגים של התנועה, הצפוני והדרומי, ודן במעורבותן במוסדות החינוך הפורמלי ובמגרות החינוך הבלתי-פורמלי המזוהות עמה. כמו כן הוא בוחן את שילובן של נשים במרחב הפוליטי המוניציפלי, באמצעי התקשורת ובמוסדות השרעיים המזוהים עם התנועה. הספר גם מתאר דפוסים של גיוס חברות לשורות התנועה האסלאמית, מציג לראשונה פרופיל חברתי ראשוני של הנשים המנהיגות בשורותיה, בוחן את עמדות קברניטיה כלפי שילוב הנשים בפעילותה ומנתח את השפעותיו על עתידה של התנועה ועל צביונה. סוגיות אלה מקבלות משנה חשיבות לנוכח הסקרנות הגוברת הניכרת בחקר התנועה האסלאמית בישראל כתופעה פוליטית וחברתית ולנוכח השפעתה על השיח הציבורי עקב התחזקות מעמדה במגזר הערבי בישראל. הממצאים המובאים בספר שופכים אור על התנהלות התנועה ועל דפוסיה, שמרביתם אינם גלויים לעין הציבור בשל מדיניות ההתבדלות שהיא נוקטת ופורסים בפני הקורא יריעה רחבה של מידע על אודותיה.

הזמנת מידע

מו"ל

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

erscheinungsort

Israel Israel