Публикации

Ефективни зелени и економски политики на локално ниво - Создавање на модерни општини

Од 06 до 08 мај, КАС во соработка со ПИАЦ „Љубиша Георгиевски“ организираше обука за градоначалниците од ВМРО-ДПМНЕ на тема: „Ефективни зелени и економски политики на локално ниво - Создавање на модерни општини“. Овој настан опфати стручни презентации и работилници предводени од бројни домашни и странски експерти и теоретичари од областа на локалната самоуправа.

Попис 2021: Приказ на мултиетничкиот и мулти-религискиот карактер на општеството

Фондацијата Конрад Аденауер заедно со Институтот за политички истражувања - Скопје и интернет порталот Religija.mk, спроведоа ново испитување на јавното мислење во рамки на проектот „Република Северна Македонија како мултиконфесионално општество“.

Попис 2021: Приказ на мултиетничкиот и мулти-религискиот карактер на општеството

На 09 мај се одржа дискусијата ”Попис 2021: Приказ на мултиетничкиот и мулти-религискиот карактер на општеството”. Настанот беше организиран од фондацијата Конрад Аденауер во блиска соработка со Православниот Богословски Факултет ”Св. Климент Охридски” и Факултетот за Исламски Науки од Скопје. Учество земаа околу четириесетина учесници, студенти по теолошки науки, претставници од верските заедници, експерти од областа на религијата и други заинтересирани кои заедно ги дискутираа резултатите од спроведениот попис.

Создавање европска општина: политика на интегритет за 0 корупција

Прирачник за интегритет на општина Аеродром

Називот на проектот „Создавање европска општина: политика на интегритет за 0 корупција“ ја дефинира неговата содржина како изградба на систем за антикорупциските мерки со кои се утврдува политика на интегритет на општината Аеродром.

Создавање европска општина: политика на интегритет за 0 корупција

Студија за интегритет во општина Аеродром

Студијата за интегритетот во општина Аеродром претставува анализа во која е претставено функционирањето на оваа единица на локалната самоуправа од аспект на нејзините клучни надлежности, односно: водењето на управни постапки и односи со странки; регрутирањето на кадри и управувањето со човечки ресурси; јавните набавки и управувањето со средствата во поширока смисла на зборот, како и други поважни надлежности.

pixabay / geralt

Die Volkszählung in Nordmazedonien - Instrument für Statistik oder ethnische Fragen?

Im September 2021 fand in der Republik Nordmazedonien fast zwei Jahrzehnte nach dem letzten (2002) ein neuer Zensus statt, dessen Ergebnisse nun veröffentlicht wurden. Nach diesen leben 2.097.310 mazedonische Bürgerinnen und Bürger im In- und Ausland, die tatsächliche Wohnbevölkerung im Land beträgt 1.836.713 Personen. Da das Ergebnis politisch eher aus der Perspektive von Bevölkerungsanteilen und damit einhergehenden Minderheitenrechten betrachtet wird, waren heftige politische Reaktionen nach der Veröffentlichung zu erwarten.

Катедра Аденауер 2022 година

На 5 и 13 април, КАС во соработка со Центар за европски студии Вилфред Мартенс од Брисел, Институтот за општествени истражувања - МК91 од Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола и Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип организираше две предавања во рамки на Катедрата Аденауер 2022 година.

Доделени три награди за „НајГЛАСни!“ ученички заедници

Кога училиштата поддржуваат и поттикнуваат „ГЛАСни“ ученички заедници, имаме активни и мотивирани ученици подготвени да преземат активно учество во демократските процеси и да бидат носители на промени во образовниот систем, но и во општеството. Ова можеше да се заклучи од тридневниот настан доделување на наградата за средношколско учество – „најГЛАСни!“ , кој се одржа од 29 до 31 март во Скопје и Велес, во организација на Фондацијата Конрад Аденауер, Здружението ЛЕАД и Сојузот на средношколци на Северна Република Македонија.

Безбедност на онлајн медиуми

Работилница

КАС во соработка со Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) организираше тридневна работилница за унапредување на вештините за дигитална безбедност на новинарите насловена како „Безбедност на онлајн медиуми“.

Актуелните безбедносни предизвици и ризици за Северна Македонија и регионот

Презентација на книга и академска дискусија

На 9 март Фондацијата Конрад Аденауер и Универзитетот Св. Климент Охридски од Битола организираа академска дискусија на тема "Актуелните безбедносни предизвици и ризици за Северна Македонија и Регионот", во рамки на која промовирана публикација со наслов “Основи на безбедност – концепциски безбедносни пристапи” во авторство на проф. д-р Марјан Ѓуровски.