Konferencja

60 lat obowiązywania Ustawy Zasadniczej Niemiec

Doświadczenia i perspektywy

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Fundacja Rozwoju KUL oraz Fundacja Konrada Adenauera z okazji 60 rocznicy Ustawy Zasadniczej RFN zapraszają na polsko-niemiecką konferencję naukową.

Szczegóły

Konferencja „60 lat obowiązywania Ustawy Zasadniczej Niemiec – doświadczenia i perspektywy” organizowana jest przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Fundację Rozwoju KUL oraz Fundację Konrada Adenauera pod wspólnym patronatem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana prof. Bohdana Zdziennickiego oraz Konsula Honorowego Niemiec w Lublinie, pana Andrzeja Kidyby w dniu 12 maja 2009 r. w Lublinie.

Ustawa Zasadnicza Niemiec uchwalona została 60 lat temu. Jest to zatem właściwy moment do dokonania oceny rozwiązań w niej przyjętych. Warto pamiętać, że sama ustawa przyjęta została jako dokument przejściowy (dlatego tez użyto określenia UZ nie konstytucja). Twórcy zakładali uchwalenie konstytucji po zjednoczeniu Niemiec. Jak wiemy po upadku Muru Berlińskiego Niemcy stały się jednolitym państwem. Należy zatem zastanowić się nad przyszłością niemieckiego konstytucjonalizmu.

Udział w konferencji zapowiedzieli wybitni znawcy konstytucjonalizmu niemieckiego. Polskie ośrodki naukowe reprezentują: prof. dr hab. B. Banaszak, prof. dr hab. M. Granat, prof. dr hab. Pasquale Policastro, ks. prof. dr hab. S. Fundowicz, dr. K. Miaskowska-Daszkiewicz, dr. E. Krzysztofik oraz mgr P. Wojtasik, natomiast niemieckie: prof. Dr. Gernot Joerger, prof. Hans-Ulrich Müller-Russel,.

Prelegenci przedstawią własną ocenę wskazanych problemów. Warto podkreślić, że zaproszeni goście reprezentują różne ośrodki naukowe (polskie i niemieckie) co pozwoli zapoznać uczestników konferencji z szerokim spektrum poglądów.

P R O G R A M

godz. 10.00

Powitanie gości

Prof. dr hab. Artur Kuś, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wprowadzenie

  • Prof. dr hab. Andrzej Kidyba, Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie

  • Prof. dr hab. Antoni Dębiński, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

  • O. dr Sławomir Brzozecki, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju KUL

godz. 10.30

Würdigung der Verfassung der BRD

Prof. dr. Gernot Jörger, University of Applied Sciences of Kehl (Wyższa Szkoła

Administracji Publicznej w Kehl)

godz. 11.15

Prawa podstawowe w Ustawie Zasadniczej Niemiec i w konstytucjach landów niemieckich

Prof. dr hab. Pasquale Policastro, Uniw. Szczeciński

godz. 11.45

System kanclerski w Niemczech

Prof. dr hab. Bogusław Banaszak, Prezes Rady Legislacyjnej, Uniwersytet Wrocławski

godz. 12.15

Podmioty publiczno-prawne w Ustawie Zasadniczej

Ks. Prof. dr hab. Sławomir Fundowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dyskusja

godz. 14.15

Skarga konstytucyjna w Ustawie Zasadniczej Niemiec i w Konstytucji RP

Prof. dr hab. Mirosław Granat, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego

godz.14.45

Kontrolle der Verwaltung durch die Verwaltungsgerichte in der Bundesrepublik Deutschland

Prof. dr. Hans-Ulrich Müller-Russel, Verwaltungsrichter a.D.

godz. 15.15

Pokój w Ustawie Zasadniczej Niemiec

Dr Edyta Krzysztofik, Katolicki Uniwersytet Lubelski

godz. 15.30

Obowiązywanie prawa wspólnotowego w świetle orzecznictwa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego

Mgr Paweł Wojtasik, Katolicki Uniwersytet Lubelski

godz. 15.45

Wolność prowadzenia badań naukowych i jej ograniczenia na gruncie konstytucji RFN

Dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski

godz.16.00

Dyskusja

godz. 16.30

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Prof. dr hab. Pasquale Policastro

Kontakt i koordynacja naukowa:

Dr Edyta Krzysztofik, KUL

e-mail: krzysztofike@poczta.onet.pl

kontakt i organizacja:

Joanna Kononowicz, Fundacja Rozwoju KUL

e-mail: funr_kul@kul.lublin.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Katolicki Uniwersytet Lubelski

referenci

  • m.in.:Prof. dr Gernot JoergerProf. Hans-Ulrich Müller-RusselProf. dr Bogusław BanaszakProf. dr Mirosław Granatprof. dr Pasquale Policastroks. prof. Sławomir Fundowicz