Seminarium

Aktualne problemy polskiego i niemieckiego prawa - tendencja europeizacji?

Polsko-niemiecka konferencja

Wspólna konferencja niemieckich i polskich naukowców z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Ratyzbonie oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, zorganizowana przy wsparciu Fundacji Konrada Adenauera.

Szczegóły

JĘZYKIEM KONFERENCJI JEST JĘZYK NIEMIECKI

godz. 9.15 Otwarcie konferencji przez Dziekana WPAE UWr. Prof. dr. hab. Karola Kiczkę

Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich-Christian Schroeder „Einführung der Strafbarkeit der Hilfe bei der Selbsttötung in Deutschland“

Prof. Dr. Kai Cornelius "Europäisches Verbraucherleitbild und nationales Betrugsstrafrecht"

Dr. Piotr Góralski „Elektronische Kontrolle des Aufenthaltes als Vollzugsform der Freiheitsstrafe, Strafmaßnahmen und Maßregeln der Sicherung im polnischen Strafrecht’’

Prof. Dr. Gerrit Manssen „Innovation durch Verwaltungsrecht“

Prof. Dr. Robert Uerpmann-Wittzack „Nationale Identität und kulturelle Diversität im Spiegel des internationalen Kulturgüterrechts“

Dr. Marcin Podleś „Unternehmensgegenstand bei Handelsgesellschaften nach polnischem Recht – eine rechtsvergleichende Betrachtung“

23. 06. 2017 od godz. 14.50 i 24.06.2017 od godz. 9.30 zapraszamy doktorantów do udziału w części seminarium doktorantów!

O konferencji:

Polska i Niemcy jako państwa sąsiadujące ze sobą przechodziły na przestrzeni lat różne etapy wzajemnych relacji. Nie zawsze były to relacje pokojowe, częściej pełne napięć i konfliktów. Jednak od lat 90-tych XX w., kiedy miało miejsce symboliczne pojednanie między narodem polskim i niemieckim także wzajemne relacje państwowe nabrały nowego wymiaru. Dynamiczny rozwój gospodarczy w Polsce po przełomie politycznym w 1989r. przyczynił się także do rozwoju polsko – niemieckiej współpracy gospodarczej. Nowa sytuacja gospodarcza oraz społeczno – polityczna i starania Polski o przystąpienie do Unii Europejskiej spowodowały także konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w przepisach prawa polskiego. W okresie przedakcesyjnym organizowanych było wiele polsko - niemieckich konferencji prawniczych, których celem było przedstawienie mechanizmów i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej oraz zobowiązań poszczególnych państw członkowskich. Dzięki tym spotkaniom naukowców i praktyków – przedstawicieli poszczególnych instytucji UE Polska uzyskała duże wsparcie w przygotowaniach systemu prawnego do akcesji w 2004r.

Po 13 latach członkostwa Polski w UE wspólne debaty prawników polskich i niemieckich nadal się odbywają, jednak znacząco zmieniła się ich tematyka. Wynika to nie tylko z faktu, że Polska i Niemcy są już nie tylko geograficznymi sąsiadami, ale równoprawnymi członkami UE, którzy swoimi działaniami na arenie międzynarodowej starają się wpływać na aktualny stan polityczny, gospodarczy i społeczny w Europie.

Unia Europejska w roku 2017 jest zupełnie inna niż w roku 2004. Ogólnoświatowy kryzys finansowy w 2008r., trwający od kilku lat kryzys w strefie Euro, a także wpływający na wiele sfer działania UE i państw członkowskich kryzys wywołany migracją z Syrii i Afryki Północnej i w końcu brytyjskie referendum z 2016r. o wystąpieniu z UE i zapowiedzi kolejnych państw spowodowały daleko idące zmiany w funkcjonowaniu UE. Obok politycznych dyskusji na forum europejskim niezbędna pozostaje współpraca prawników, której celem jest znalezienie rozwiązań pozwalających na utrzymanie dobrej i efektywnej współpracy państw członkowskich UE niezależnie od różnic dotyczących ich aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej oraz oczekiwań wobec UE oraz innych państw członkowskich.

W odniesieniu do tych wydarzeń uczestnicy konferencji przedstawią w swoich referatach rozwiązania prawne różnych aktualnych kwestii obowiązujące w Niemczech i w Polsce. Przepisy te dotyczą różnych dziedzin prawa, poczynając od prawa publicznego, poprzez prawo karne, prawo handlowe, prawo cywilne, czy prawo finansowe. We wszystkich tych dziedzinach regulowanych przez prawo wewnętrzne daje się zauważyć duży wpływ UE. Często, wyniku implementacji przepisów UE w państwach członkowskich dochodzi do zbliżenia lub nawet ujednolicenia przepisów prawa w niektórych dziedzinach. Część regulacji pozostaje odmienna w różnych państwach członkowskich. Dzięki możliwości dyskusji uczestnicy konferencji dokonają analizy, na ile ujednolicenie przepisów w poszczególnych dziedzinach prawa przyczynia się do lepszej współpracy i integracji państw w ramach UE. Wskażą także na dziedziny, w których konieczne jest utrzymanie odmiennych regulacji prawnych, dostosowanych do faktycznej sytuacji gospodarczo – politycznej państw członkowskich.

W konferencji wezmą udział pracownicy naukowi z wydziałów prawa w Ratyzbonie i we Wrocławiu, zarówno ci z długoletnim doświadczeniem akademickim jak i ci, którzy od kilkunastu lat rozwijają swoją naukową karierę. Ponadto część konferencji to seminarium doktorantów z Ratyzbony i Wrocławia. Formuła seminarium pozwoli polskim i niemieckim doktorantom na przedstawienie swoich dotychczasowych osiągnięć naukowych – doktoranci w referatach zaprezentują kwestie prawne, którymi zajmują się w swoich rozprawach doktorskich. Ponieważ językiem konferencji jest język niemiecki doktoranci z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, także ci, którzy nie wygłoszą na konferencji referatu, będą mieli dodatkowo okazję sprawdzić swoje umiejętności językowe i zdobyć nowe doświadczenia w polsko – niemieckiej bilateralnej współpracy naukowej. Udział w konferencji pozwoli im na wymianę poglądów i dyskusje z niemieckimi prawnikami. Nawiązanie kontaktów między młodymi naukowcami z Polski i Niemiec ma szansę zaowocować w przyszłości kontynuacją współpracy naukowej w ramach międzynarodowych projektów naukowych oraz współpracy zawodowej prawników praktyków. Wielu doktorantów z Polski i Niemiec obok pracy naukowej wykonuje także zawód adwokata, czy sędziego. Fakt, że przedmiotem konferencji będą zagadnienia z różnych dziedzin prawa pozwoli na zainteresowanie udziałem w niej szerokiego grona pracowników, doktorantów i studentów WPAE. Konferencja ma charakter otwarty. W jej obradach mogą zatem wziąć udział także zainteresowani studenci oraz inne osoby spoza Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Informacja o konferencji wraz z programem udostępniona zostanie na stronach internetowych WPAE.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Wrocław

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska