Konferencja

Unia Europejska i jej nowe regiony

Trzecia konferencja śląska organizowana przez Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft (ASM) we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce i Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach

Szczegóły

Program

czwartek, 20.09.2007

17.00

powitanie

prof. dr Joachim Starbatty, dyrektor ASM

Marcin Wiatr, p.o. dyrektora Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice

Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Opole

ks. dr Hubert Kowol, Bytom

17.45 - 19.15

Polityczne perspektywy dla państw EU w Europie Środkowej i Wschodniej

dr Jiri Weigl, Szef Kancelarii Prezydenta Republiki Czeskiej V. Klausa

prof. dr Jüri Sepp, Tartu, Estonia

dr hab. Krzysztof Ruchniewicz, Dyrektor Zentrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego

piątek, 21.09.2007

9.00 – 10.30

BLOK 1: UNIA EUROPEJSKA – TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

Kryzys Unii Europejskiej – obecne wyzwania przed Unią

referaty wprowadzające (po 20 min.):

dr Stanisław Jałowiecki, poseł do Parlamentu Europejskiego (EPL-ED), Opole

prof. dr Rolf Hasse, Uniwersytet w Lipsku

11.00 – 12.30

Modele integracji europejskiej

referaty wprowadzające (po 20min.):

prof. dr Witold Małachowski, SGH, Warszawa

prof. dr Martin Seidel, Uniwersytet w Bonn

BLOK 2: WŁADZA I MORALNOŚĆ W UNII EUROPEJSKIEJ

14.30 – 16.00

Podstawowe wartości Unii Europejskiej

wprowadzenie:

Stephan Raabe, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

referaty wprowadzające (po 20 min.):

prof. dr Hans-Jürgen Wagener, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

prof. Janusz Justyński, kierownik Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych, Centrum Studiów Europejskich, UMK im. Jeanna Monetta, Toruń

dr Rudolf Mikus, Uniwersytet w Moguncji

16.30 - 18.00

Stosunki polsko-niemieckie

referaty wprowadzające (po 20 min.):

Stephan Raabe, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

prof. Gerhard Bartodziej, b. senator RP, Strzelce Opolskie

Sebastian Wladarz, członek Rady Miasta Ratingen, radny okręgu Mettmann

19.30 - 21.00

Rola kościołów w wymiarze narodowym i europejskim

referaty (20 min.):

prof. dr Tadeusz Dola, Dziekan Wydziału Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

dr Frank Ronge, Episkopat Niemiec, kierownik referatu ds. europejskich Kancelarii Landu Nadrenii-Westfalii

sobota, 22.09.2007

BLOK 3: REGIONY W DOBIE PRZEMIAN

9.00 - 10.30

Rewitalizacja terenów miasta poprzemysłowego – Bytom na Górnym Śląsku

prowadzenie:

• Prezydent Bytomia Piotr Koj

11.00 - 12.30

Przyszłość europejskich regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy polskiej, niemieckiej i czeskiej

referaty studentów

BLOK 4: BUDOWANIE MOSTÓW W EUROPIE

14.30 - 16.00

Śląsk jako pomost łączący kulturę Europy

referaty wprowadzające (po 20 min.):

Ryszard Galla, poseł na Sejm RP (Mniejszość Niemiecka), prezes Zarządu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

Heinrich Kroll, poseł na Sejm RP (Mniejszość Niemiecka)

prof. dr Joachim Josef Menzel, Uniwersytet w Moguncji

Marcin Wiatr, p.o. dyrektora Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice

16.30 - 18.00

Koncepcje współpracy regionalnej

dyskusja panelowa:

dr inż. Andrzej Karasiński, Sekretarz Miasta Gliwice

Malgorzata Manka-Szulik, Prezydent Zabrza

Pawel Barteczko, Bpełnomocnik Prezydenta Miasta ds kontaktów europejskich, Zabrze

dr Ferdynand Morski, dyrektor Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Katowice

prof. dr Martin Cernohorsky, Gzałożyciel i rektor Uniwersytetu Śląskiego w Opawie

prof. dr Wolf Schäfer, Uniwersytet Bundeswehry, Hamburg

dr Frank Ronge, Episkopat Niemiec, kierownik referatu ds. europejskich Kancelarii Landu Nadrenii-Westfalii

18.30 – 20.30

uroczysta kolacja

przemówienie prof. dr. Heinza J. Kiefera (grupa robocza Schlesien/Śląsk/Slesko)

„Śląsk w Europie”

niedziela, 23.09.2007

BLOK 5: MŁODZIEŻ W EUROPIE

9.00 - 11.00

Przyszłość Europy - rola młodzieży i jej wpływ na kształt Europy

referaty wprowadzające (20 min.):

Łukasz Borkowski, członek Stowarzyszenia Młodzi Demokraci, pełnomocnik Regionu Śląskiego Stowarzyszenia do spraw europejskich, Katowice

Jan-Philipp Beck, przewodniczący Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Niemczech (EYP)

Gregor Ploch, student historii kościoła, Wiedeń

Thomas Motak, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec

11.30

zakończenie / wnioski

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Kamień Śląski, Zespół Turystyczno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas Diecezji Opolskiej

Die Europäische Union und ihre neuen Regionen