Letra pune

Bashkimi Evropian

Një përmbledhje e shkurtër

Ky libër përmbledhë temat kryesore që lidhen me të kuptuarit e Bashkimit Evropian duke u fokusuar në: historinë e zhvillimit të Bashkimit Evropian, institucionet kryesore vendim-marrëse, mënyrën e funksionimit, zgjerimin dhe raportet me Ballkanin e Kosovën. Libri ju kushtohet nxënësve të arsimit të mesëm dhe trajton tema që shumë sipërfaqësisht janë të përfshira në kurrikulën shkollore.

për këtë seri

Elisabeth Enders