Titujt

Partitë Politike

Funksioni dhe organizimi në shoqëritë demokratike

KAS në bashkëpunim me PIPS nxjerrin botimin e dytë të librit "Partitë Politike" të autorëve Wilhelm Hofmeister dhe Karsten Grabow, me kapitullin "Partitë Politike në Kosovë" të përditësuar