Titujt

Qeverisja Vendore 2020

Ky raport pasqyron dhe analizon fotografimin e dinamikës së zhvillimit të pushtetit vendor në periudhën kohore që shtrihet brenda vitit 2020, por jo e shkëputur nga ngjarjet kohore të vitit 2019 dhe rekomandimet për vitin pasardhës 2021
​​​​​​​

Raporti është përgatitur nga një grup pune, i përbërë nga ekspertë të pavarur dhe të Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë. Ai bazohet në analizimin e gjetjeve të identifikuara nga:

  • Veprimtaria e Shoqatës së Bashkive përgjatë periudhës që raportohet dhe nga historiku i eksperiencës së gjatë dhe profesionale qe ka shoqata dhe stafi i saj në monitorimin e demokracisë dhe decentralizimit vendor, dhe reformave në administratën publike.

  • Raporti është hartuar në një terren të njohur, edhe nga pjesmarrje aktive ne takimet e Keshillit Konsultative pushtet qendor-pushtet vendore, ku strategji, ligje dhe udhezime ishin teme diskutimi dhe opinionesh, pjesëmarrje ne takime me institucionet qendrore, qasja e te cilave ka qene shume perfshirese.

  • Opinionet dhe qëndrimet e Shoqatës mbi situaten aktuale dhe proceset përkatëse, mbi kuadrin ligjor në dinamikën e tij, konkluzionet dhe rekomandimet dalë nga takimet e forumeve teknike në fushat e veprimtarisë së qeverisjes vendore, opinione dhe rekomandime nga takimet rajonale me grupe interesi dhe stafet teknike dhe shoqeri civile.

  • Informacione nga burime të tjera nga bashkëpunimi dhe zbatimi i projekte, donatorë, ekspertë e partnerë të Shoqatës së Bashkive.

  • Hulumtime të raporteve, botimeve apo artikujve të ndryshëm të pregatitur si pjesë e qendrimeve, projekteve apo e veprimtarisë së institucioneve të ndryshme publike që veprojnë në fushën e pushtetit vendor.

  • Rezultate krahasimore të performancës së pushtetit vendor mes Shqipërisë dhe vendeve të tjera të rajonit të Europës Juglindore, të mundësuara nga NALAS (Rrjeti i Shoqatave të Autoriteteve Vendore për Europën Juglindore), ku Shoqata e Bashkive është anëtare aktualisht.

personi i kontaktit

Klaudja Zerva

Klaudja  Zerva bild

Koordinatore Projekti

Klaudja.Zerva@kas.de +355 4 555 03 79