Përkthimet e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese

SHQIP / ALBANIAN

Përkthimi i vendimeve të përzgjedhura të Gjykatës Kushtetuese Federale Gjermane

Ndërtimi i shtetit kërkon ngritjen e institucioneve- përmirësimi i konceptit të shtetit të se drejtës nënkupton institucionalizimin e sistemit të drejtësisë së pavarur. Një garanci efektive për rendin kushtetues mund të arrihet nëpërmjet procedurave efektive të kontrollit, që përmban parimet bazë të qeverisjes, të drejtat dhe liritë themelore etj.

Ju mund të gjeni tekstin e vendimeve të Gjykatës Federale Kushtetuese Gjermane në version *.PDF ose*.EPUB .

Në vitet e fundit është rritur ndjeshëm interesi i studiuesve, praktikantëve të së drejtës dhe aktorëve politikë nga e gjithë bota për jurisprudencën gjermane të Gjykatës Kushtetuese Federale, si rojtari i Ligjit Themeltar (Kushtetutës).

Programi i Shtetit të së Drejtës i Fondacionit Konrad-Adenauer ka përzgjedhur vendime të Gjykatës Kushtetuese Federale Gjermane dhe i ka përkthyer ato në gjuhën amëtare të vendeve të evropës juglindore duke mundësuar akses pa pagesë. Në këtë mënyrë, të gjithë gjyqtarët, prokurorët dhe avokatët që nuk kanë njohuri të gjuhës gjermane mund të lexojnë pjesët kryesore të vendimeve dhe arsyetimin përkatës të gjykatës. 

Përmbledhja përqëndrohet tek vendimet për të drejtat themelore që përbëjnë gamën më kryesore të jurisprudencës së Gjykatës Kushtetuese dhe që si të drejta individuale mbrojtëse vendosin dhe mbrojnë kufirin e fushëveprimit të së drejtës përkundrejt shoqërisë dhe shtetit. Ndër të tjera gjenden vendime për temat si më poshtë (renditje jo shterruese): dinjiteti njerëzor, shpalosja e lirë e personalitetit, mosdiskriminimi, liria e besimit, lira e mendimit, e drejta për të zgjedhur, liria e tubimit, mbrojtja e pronës, paprekshmëria e banesës.

Udhëzime për përdorimin sa më të lehtë të këtij përkthimi në formatin elektronik
 
PFD- File (dosje)
 
Për përdorimin sa më të plotë të të gjithë funksionaliteteve të këtij e-book (libri elektronik), lutemi të shkarkoni pdf-file dhe ta hapni atë në programin Adobe Acrobat Reader apo një program të ngjashëm.


Sa më sipër mundëson të përdorni shenjat e vendosura të leximit (përmbajtja do të jetë e shikueshme në një kolonë në anën e majtë të dorës). Duke e përdorur në këtë formë ju mund të aksesoni në mënyrë të drejtëpërdrejtë secilën nga vendimet, vetëm me një të shtypur të butonit.


Gjithashtu është e mundur për të kërkuar në dokument me fjalë kyçe duke përdorur funksionin ‘kërko (‘search’) të Acrobat Reader duke shtypur në të njëjtën kohë butonat  “Ctrl” +”F” të tastierës tuaj.