Einzeltitel

บริบทชุมชนกับการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

โลกปริทัศน์สู่การเตรียมความพร้อมระดับชุมชน

หนังสือบริบทชุมชนกับการลดความเสี่ยงภัยพิบัติเล่มนี้ จัดทำโดยการร่วมมือกันของสองหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ ศูนย์ศึกษาสถาปัตยกรรมผังเมืองและสิ่งแวดล้อม และสถาบันวิจัยสังคม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้และกรณีศึกษาในหัวข้อดังกล่าวจากนานาประเทศให้แก่กลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ให้ได้รับทราบและศึกษาเพื่อการปรับใช้กับบริบทของพื้นที่ของตนต่อไป นอกจากนั้นแล้ว คณะผู้จัดทำยังตั้งเป้าให้หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนเครื่องมือสร้างความตระหนักรู้เรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติตั้งแต่ในระดับชุมชน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการนำผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไปต่อยอดสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะและแนวปฏิบัติในท้องถิ่นอันอิงกับกระบวนการตัดสินใจและวางนโยบายที่เป็นประชาธิปไตยด้วย
ติดต่อทีมงาน

นภาจรี จิวะนันทประวัติ

Napajaree Jiwanantaprawat

ผู้อำนวยการโครงการ

Napajaree.Jiwanantaprawat@kas.de +66 (0) 2 714 1207 +66 2 714 13 07