Einzeltitel

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล ฉบับภาษาไทย

เพื่อเผยแพร่ความรู้ในตัวบทกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับนักกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐ นักศึกษาด้านกฎหมาย พนักงานองค์กรภาคธุรกิจ สื่อสารมวลชน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบเพื่อสร้างความเข้าใจ และเพื่อเป็นแนวทางต่อยอดสู่การกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทยจึงได้ให้การสนับสนุน Privacy Thailand องค์กรเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการที่ทำงานศึกษา วิจัย และพัฒนาความรู้ รวมทั้งส่งเสริมการตระหนักเรื่องการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวในสังคมไทย ในการแปล เรียบเรียง และจัดพิมพ์ข้อกำหนดว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปเล่มนี้ขึ้น

เนื้อหาของข้อกำหนดดังกล่าวมีดังนี้

 

- ข้อกำหนด (ของสหภาพยุโรป) 2016/679 แห่งสภายุโรป และที่ประชุมยุโรป ลงวันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2016

- บทบัญญัติทั่วไป

- หลักการ

- สิทธิของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล

- ผู้ควบคุมและผู้ประมวลผล

- การเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศ

- หน่วยงานกำกับดูแลอิสระ

- ความร่วมมือและความเป็นมาตรฐานเดียว

- การเยียวยา ความรับผิด และโทษ

- บทบัญญัติที่สัมพันธ์กับสถานการณ์ประมวลผลเฉพาะ

- บทบัญญัติมอบอำนาจ และบทบัญญัติวิธีปฎิบัติ

- บทบัญญัติส่วนสุดท้าย

 

หนังสือเล่มนี้มีเป็นฉบับภาษาไทย หากท่านสนใจรับเป็นรูปเล่ม กรุณาติดต่อแจ้งรายละเอียดที่ admin@privacythailand.org

แชร์หน้านี้

ติดต่อทีมงาน

อรพรรณ สุวรรณวัฒนกุล

Orapan Suwanwattanakul

ผู้ประสานงานโครงการ

Orapan.Suwanwattanakul@kas.de +66 (0) 2 714 1207 +66 2 714 1307

ข้อมูลการสั่งซื้อ

ISBN

978-616-565-754-9