Einzeltitel

ขอนแก่นโมเดล

บทความและบทเรียนจากโครงการพัฒนาขอนแก่นสู่เมืองอัจฉริยะ

หนังสือโดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นเล่มนี้ บันทึกและอธิบายกระบวนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้ก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ กระบวนการดังกล่าวได้รวบรวมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ไปจนถึงประชาชนในจังหวัด ให้ได้ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม คณะผู้เขียนได้เรียบเรียงข้อมูลไว้ได้อย่างเป็นระบบระเบียบ อันทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ รวมทั้งสาธารณชน ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาและสร้างเมืองอัจฉริยะต่อไป

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 8 บทหลัก ได้แก่

 

บทที่ 1 – กว่าจะมาเป็น “ขอนแก่นโมเดล”

 

บทที่ 2 – อะไร คือ ขอนแก่นโมเดล?

 

บทที่ 3 – “เมือง” เรื่องของทุกคน

 

บทที่ 4 – สภาเมืองและกระบวนการสานเสวนา บทเรียนและประสบการณ์บุกเบิกอันทรงคุณค่าจาก “ขอนแก่นโมเดล”

 

บทที่ 5 –  บริษัทจำกัดของเทศบาล ที่ไม่มีขีดจำกัดในการพัฒนาเมือง

 

บทที่ 6 – รถราง สร้างเมือง

 

บทที่ 7 – เมืองอัจฉริยะขอนแก่นโมเดล

 

บทที่ 8 – อะไรทำให้ “ขอนแก่นโมเดล” ประสบความสำเร็จ

 

หากท่านสนใจรับเป็นรูปเล่ม กรุณาติดต่อแจ้งรายละเอียดที่ suripho@kku.ac.th.

แชร์หน้านี้

ติดต่อทีมงาน

อรพรรณ สุวรรณวัฒนกุล

Orapan Suwanwattanakul

ผู้ประสานงานโครงการ

Orapan.Suwanwattanakul@kas.de +66 (0) 2 714 1207 +66 2 714 1307

ข้อมูลการสั่งซื้อ

ISBN

978-616-438-441-5