Einzeltitel

การแปรเปลี่ยนทางดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือรวบรวมเนื้อหาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปีพ.ศ. 2563 โดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในปี พ.ศ. 2563 แอปพลิเคชันและซอฟท์แวร์ต่าง ๆ มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หน่วยงานภาครัฐต้องปรับวิธีการดำเนินนโยบายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ทั่วถึง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นในฐานะสถาบันการศึกษา จึงได้จัดให้มีสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมออนไลน์ต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของกิจกรรม

นอกจากนี้ ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งกับฝ่ายพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลและศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้อันมีค่านี้ให้แก่ผู้เข้าร่วมได้รับทราบ และสร้างแรงบันดาลใจในการเดินหน้าพัฒนาการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐสู่ยุคดิจิทัลให้เกิดได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

เพื่อเป็นการเผยแพร่เนื้อหาตลอดจนข้อมูลอันมีค่าจากกิจกรรมในครั้งนี้ให้เข้าถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศไทย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะได้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำหรับการศึกษาค้นคว้าของทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ไปจนถึงนักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย และผู้สนใจทั่วไปต่อไป

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือได้จากลิงค์ในหน้านี้

หากท่านใดสนใจรับหนังสือเป็นรูปเล่ม กรุณาแจ้งความประสงค์ไปได้โดยตรงที่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แชร์หน้านี้

ติดต่อ

อรพรรณ สุวรรณวัฒนกุล

Orapan Suwanwattanakul

ผู้จัดการโครงการ

Orapan.Suwanwattanakul@kas.de +66 (0) 2 714 1207 +66 2 714 1307