Einzeltitel

หนังสือรายงานการวิจัย โดยสถาบันนโยบายศึกษา

สถาบันนโยบายศึกษา โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ในปีพ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการจัดทำและตีพิมพ์งานวิจัย 2 ชิ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่ผู้มีส่วนออกแบบและกำหนดนโยบาย นักกฎหมาย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา รวมไปถึงประชาชนผู้สนใจได้รับทราบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง และต่อยอดทางวิชาการต่อไป
Book file-IPPS-Citizens and Constitution ดาวน์โหลด

ชิ้นแรก “พลเมืองกับรัฐธรรมนูญ”

โดย ดร. เชาวนะ ไตรมาส

เนื้อหา

- หลักการ นัยสำคัญ และกรอบการศึกษา

- พลเมืองกับบทบาทการขับเคลื่อนสังคม-รัฐ

- แนวคิดและแนวทางการสร้างพลเมืองดีมีคุณภาพในสังคม-รัฐ

- ภาระหน้าที่ของพลเมืองที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในสังคม-รัฐ

- รัฐธรรมนูญ

- พลเมืองกับรัฐธรรมนูญ

- สรุปและข้อเสนอแนะ

ฺBook file-IPPS-Social Media and Democracy ดาวน์โหลด

ชิ้นที่สอง “สื่อสังคมกับประชาธิปไตย”

โดย ภัทระ คำพิทักษ์

เนื้อหา

- โซเชียลมีเดียกับประชาธิปไตยไทย

- โซเชียลมีเดียกับกฎหมายไทย

- เครื่องมือทางประชาธิปไตยของสังคมไทย

- โลกทัศน์ที่แตกต่างและอนาคตที่ยังมองไม่เห็น

- สรุปและข้อเสนอแนะ

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือได้จากลิงค์ในหน้านี้

หากท่านสนใจรับเป็นรูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์ไปได้โดยตรงที่ สถาบันนโยบายศึกษา

แชร์หน้านี้

ติดต่อทีมงาน

อรพรรณ สุวรรณวัฒนกุล

Orapan Suwanwattanakul

ผู้จัดการโครงการ

Orapan.Suwanwattanakul@kas.de +66 (0) 2 714 1207 +66 2 714 1307