Einzeltitel

คู่มือเตรียมการและแผนปฎิบัติการอุทกภัย จังหวัดนครสวรรค์

ภายหลังจากมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย ได้ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน เพื่อรวบรวมข้อมูล และถอดบทเรียนปัญหาอุทกภัยของจังหวัดนครสวรรค์ และร่วมจัดสัมมนา และเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อลดผลกระทบของปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หนังสือเล่มนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ในด้านสภาพภูมิศาสตร์ และอุทกวิทยาของจังหวัด พื้่นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม และแผนเตรียมการเฝ้าระวังน้ำท่วม สำหรับหน่วยงานรัฐและประชาชน

ข้อมูลการสั่งซื้อ

สำนักพิมพ์

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

erscheinungsort

Thailand Thailand