สัมมนา

1 ทศวรรษ การปกครองท้องถิ่นไทย (2553 - 2563) กับการเลือกตั้ง อบจ. 20 ธันวาคม 2563

การสัมมนา

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการเสวนา การสัมมนา ในหัวข้อ "1 ทศวรรษ การปกครองท้องถิ่นไทย (2553 - 2563) กับการเลือกตั้ง อบจ. 20 ธันวาคม 2563" ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 | 8.30 – 16.30 น.

ราย ละเอียด

CUSC-SRI-Decade of Thai Local Government and Provincial Election
CUSC-SRI-Decade of Thai Local Government and Provincial Election

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
                                 ผู้อานวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09.10 – 09.20 น. แนะนามูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ (สานักงานประเทศไทย)
                                 โดย คุณนภาจรี จิวะนันทประวัติ ผู้อานวยการโครงการ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์
09.20 – 10.20 น. ปาฐกถานา เรื่อง “1 ทศวรรษองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) มิติด้ำนกำรคลังและกำรบริหำร: 2552-2563”
                                 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ
                                 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.20 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น. นำเสนอการค้นคว้าโดย นักวิชาการจาก 5 สถาบัน เรื่อง
                                 “6 ปีไม่มีกำรเลือกตั้ง: อบจ. หลำกหลำยมุมมอง 2557-2563”
                                  1. อ.ดร.ณัฐกรณ์ วิทิตานนท์

                                 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                                  2. อ.พินสุดา วงศ์อนันต์

                                  สานักวิชาการการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                  3. อ.ปฐวี โชติอนันต์

                                 สาชาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                                 4. รศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง

                                 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                 5. อ.ดร.ไกรวุฒิ ใจคาปัน

                                สานักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                 6. ผศ.ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์

                                สานักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 16.00 น. เวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ “6 ปีที่ผ่ำนมำ อบจ. กับ กำรเลือกตั้ง 20 ธันวำคม 2563 บทเรียนและแนวโน้ม”
                                 ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง
                                 อาจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16.00 – 16.30 น. สรุปประเด็นการเสวนาวิชาการ


 

แชร์หน้านี้

เพิ่มลงในปฏิทิน

แห่ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
Thailand

การเดินทาง

ลำโพง

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ
  • อ.ดร.ณัฐกรณ์ วิทิตานนท์
  • อ.พินสุดา วงศ์อนันต์
  • อ.ปฐวี โชติอนันต์
  • รศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง
  • อ.ดร.ไกรวุฒิ ใจคาปัน และ ผศ.ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์

สิ่งพิมพ์

หนึ่งทศวรรษองค์การบริหารส่วนจังหวัด: หนึ่งทศวรรษการปกครองท้องถิ่นของไทย (พ.ศ. 2553-2563)
อ่านตอนนี้
ติดต่อ

นภาจรี จิวะนันทประวัติ

Napajaree Jiwanantaprawat

ผู้จัดการอาวุโสด้านโครงการ

Napajaree.Jiwanantaprawat@kas.de +66 (0) 2 714 1207 +66 2 714 13 07

องค์กรความร่วมมือ