Báo cáo quốc gia

Runder Tisch zur Umweltsituation in Aktobe

Kasachstan in Zusammenarbeit mit dem Verband der ökologischen Organisationen hält einen runden Tisch in Aktobe.

Umweltprobleme einer Stadt werden vom 24. bis 26. Juli in Aktobe diskutiert.
Umweltprobleme einer Stadt werden vom 24. bis 26. Juli in Aktobe diskutiert. KAS Kasachstan in Zusammenarbeit mit dem Verband der ökologischen Organisationen hält einen runden Tisch in Aktobe, mehrere sensible Themen werden angesprochen und Problembereiche werden besucht. Abwassersysteme und Abfallwirtschaft werden intensiv diskutiert. Im Chemiewerk Alginsky stehen Sonderabfallfragen auf dem Spiel.

μερίδιο

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.