Đóng góp vào sinh hoạt

Die CDU soll bleiben, was sie war: eine auf Freiheit und Gerechtigkeit verpflichtete Partei der Mitte

Goslarer Rede zum 66. Jahrestag der Gründung der CDU Deutschlands

Landtagspräsident a.D. Jürgen Gansäuer M.A. hielt anlässlich des Goslarer Gründungsparteitages der CDU Deutschlands die Goslarer Rede 2017 zu: "Christliche Werte als Richtschnur politischen Handelns?".

Die Goslarer Rede 2017 stellen wir Ihnen gerne zum nachlesen und herunterladen bereit.

μερίδιο

tiếp xúc

Christoph Bors

Christoph Bors bild

Landesbeauftragter und Leiter Politisches Bildungsforum Niedersachsen

christoph.bors@kas.de +49 511 4008098-0 +49 511 4008098-9

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Hannover Deutschland