Đóng góp vào sinh hoạt

Nâng cao nhận thức về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Viện KAS và Vụ Pháp Luật Hình Sự -Hành Chính, Bộ Tư Pháp, phối hợp tổ chức hội thảo-tập huấn về các điều khoản của Bộ Luật Hình Sự (BLHS) 2015 liên quan đến pháp nhân thương mại cũng như vai trò của người bào chữa trong các vụ án pháp nhân thương mại phạm tội. Với BLHS 2015, lần đầu tiên Việt Nam đưa khái hiệm pháp nhân thương mại vào một bộ luật. Điều này dẫn đến những thay đổi căn bản trong việc áp dụng BLHS. Theo đó, luật sẽ điều chỉnh mạnh mẽ hơn những hành vi vi phạm của các công ty, đặc biệt là trong các vụ vi phạm luật kinh tế và luật môi trường cũng như rửa tiền hay khủng bố tài chính. Thành phần chính tham dự hội thảo là cán bộ tòa hình sự cấp tỉnh. Các học viên đã được cung cấp thông tin quan tròng về chính sách luật hình sự áp dụng cho vi phạm của các cá nhân thương mại. Từ khi Luật có hiệu lực, chưa có vụ việc nào liên quan đến pháp nhân thương mại được ap dụng. Vì vậy, hội thảo đã đề cập đến các vấn đề lý thuyết và dành thời gian cho đại biểu đặt câu hỏi về những vấn đề có liên quan.

được cung cấp bởi

Văn phòng Foundation Việt Nam

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.