Đóng góp vào sinh hoạt

Politische Analyse und Kommunikation der NSi

của Marko Prusina

3. Workshop

Die KAS veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Bildungsinstitut der NSi: "Dr. Janez Evangelist Krek (IJEK)" vom 18. bis 19. März 2022 in Rimske Toplice, Slowenien, den dritten gemeinsamen Workshop zum Thema: “Politische Analyse und Kommunikation”. Im Rahmen des Workshops diskutierten die Teilnehmer mit Kommunikationsexperten über die Merkmale der Wählerschaft, die Bedeutung der politischen Kommunikation in Wahlkampagnen und Modelle der Medienkommunikation.

được cung cấp bởi

Auslandsbüro Kroatien und Slowenien

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.