Einzeltitel

区域合作与多边贸易体制:中国利益及政策选择

Liu Guangxi, Chen Taifeng
刘光溪、陈泰锋,阿登纳基金会系列丛书第42辑,上海,2004年12月,中文(附英文简介),79页

订购信息

出版者

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

erscheinungsort

China China