เปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาคอนราด อาเดนาวร์เพื่อสังคมและนวัตกรรม (KASSID)

ป้ายประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาคอนราด อาเดนาวร์เพื่อสังคมและนวัตกรรม (KASSID)
ป้ายประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาคอนราด อาเดนาวร์เพื่อสังคมและนวัตกรรม (KASSID)

ประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษา

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ชื่อของมูลนิธิฯ มาจากชื่อของ
นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศ คอนราด อาเดนาวร์ มูลนิธิฯ มีสำนักงานใหญ่ และศูนย์การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองหลายแห่งในเยอรมนี รวมถึง
สำนักงานมากกว่า 100 แห่งทั่วโลกในประเทศไทย มูลนิธิฯ มีภารกิจส่งเสริมสันติภาพ เสรีภาพ และความเจริญรุ่งเรืองโดยการสนับสนุนหลักการประชาธิปไตย
หลักนิติรัฐ เศรษฐกิจระบบตลาดเพื่อสังคม และความร่วมมือระหว่างประเทศไทย เยอรมนี และสหภาพยุโรป

 

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ได้เริ่มปฏิบัติงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินงานร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหลายแห่ง ในโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาและรัฐธรรมนูญ

 • ส่งเสริมการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนกับภาครัฐในการกำหนดนโยบายสาธารณะ

 • สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 • สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศไทย เยอรมนี และสหภาพยุโรป

 

ในปีพ.ศ. 2564 มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย ได้เริ่มจัดโครงการชิงทุนการศึกษา “Konrad Adenauer Scholarship for Social and Innovative Development (KASSID)” หรือ “ทุนการศึกษาคอนราด อาเดนาวร์เพื่อสังคมและนวัตกรรม” ให้แก่นักศึกษาไทยที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาในประเทศ

 

จุดมุ่งหมายของโครงการคือ

 • เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า

 • เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการนานาชาติ

 

ผู้สนใจสามารถสมัครชิงทุน KASSID สำหรับภาคการศึกษาที่กำลังจะเริ่มในเดือนสิงหาคม 2565 เข้ามาได้ หากคุณ

 • เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาใดก็ได้ ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ในปีการศึกษาที่ 1 หรือกำลังจะศึกษาต่อในปีการศึกษาที่ 2

 • ของระดับปริญญาโท

 • อายุไม่เกิน 30 ปี ในเดือนสิงหาคม 2565

 • มีผลงานในการทำงานอาสาสมัครเพื่อชุมชน หรือสังคม

 • มีความคิดสร้างสรรค์ต่อบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนกับภาครัฐในการกำหนดนโยบายสาธารณะ และต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ

 • ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากองค์กรอื่นใดในระหว่างที่ศึกษาระดับปริญญาโท

 

เงื่อนไขการให้ทุน:

 • ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาเป็นเงินจำนวน 15,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

 • ในกรณีที่มีระยะเวลาการศึกษาเกิน 1 ปี มูลนิธิฯ อาจจะมีการพิจารณาต่ออายุทุนการศึกษาเป็นรายบุคคล เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 24 เดือน
  แล้วแต่กรณี

 • ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับมูลนิธิฯ ตลอดช่วงที่ได้รับทุนการศึกษาและหลังจากทุนการศึกษาสิ้นสุด

 • ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของนักเรียนทุน 2 ครั้งต่อปี

 • ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ จะได้รับโอกาสเป็นสมาชิก KAS Alumni หลังจบระยะเวลาการให้ทุน และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย KAS Alumni
  ทั่วโลก

 

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครพร้อมส่งเอกสารประกอบดังนี้ 1. จดหมายนำเป็นภาษาไทย 2. CV ฉบับภาษาอังกฤษ 3. ใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ ปริญญาโท (แล้วแต่กรณี) มาที่มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ที่อีเมล์ sarita.piyawongrungruang@kas.de ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก รอบแรก จะต้องส่งจดหมายรับรอง 2 ฉบับ (จากที่ทำงานหรือสถานศึกษา) เพิ่มเติมให้แก่มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

แชร์หน้านี้

ติดต่อ

สริตา ปิยะวงศ์รุ่งเรือง

Dear

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและวิเคราะห์

sarita.piyawongrungruang@kas.de +66 (0) 2 7141207-8