รับสมัครชิงทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาคอนราด อาเดนาวร์เพื่อสังคมและนวัตกรรม (KASSID)

ป้ายประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาคอนราด อาเดนาวร์เพื่อสังคมและนวัตกรรม (KASSID)
ป้ายประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาคอนราด อาเดนาวร์เพื่อสังคมและนวัตกรรม (KASSID)

ประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษา

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เป็นองค์การสาธารณประโยชน์ จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไร ชื่อของมูลนิธิฯ  มาจากชื่อของอดีตนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ ดร. คอนราด อาเดนาวร์ มูลนิธิฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสันติภาพ เสรีภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ อีกกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

 

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 และได้เริ่มเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินงานร่วมกับองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหลายแห่ง ในโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาและรัฐธรรมนูญ

 • ส่งเสริมการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายรัฐ

 • สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

ในปีพ.ศ. 2564 มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย ได้จัดโครงการชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่นักศึกษาไทยที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท ในสถาบันการศึกษาในประเทศ

 

จุดมุ่งหมายของโครงการคือ

 • เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า

 • เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการนานาชาติ

 

ภายใต้โครงการ

“Konrad Adenauer Scholarship for Social and Innovative Development (KASSID)” หรือ
ทุนการศึกษาคอนราด อาเดนาวร์เพื่อสังคมและนวัตกรรม

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เป็นผู้ที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในเดือนสิงหาคม 2564 หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท ในสถาบันการศึกษาในประเทศ

 • อายุไม่เกิน 30 ปี ก่อนเดือนสิงหาคม 2564

 • มีผลงานในการทำงานเพื่อสังคม

 • มีความคิดสร้างสรรค์ต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม นโยบายรัฐ และต่อความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายนานาชาติ

 

เงื่อนไขการให้ทุน:

 • ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาเป็นเงิน จำนวน 15,000 บาท ต่อเดือน ในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

 • ในกรณีที่มีระยะเวลาการศึกษาเกิน 1 ปี มูลนิธิฯ อาจจะมีการพิจารณาต่ออายุทุนการศึกษาเป็นรายบุคคล แล้วแต่กรณี

 • ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับมูลนิธิฯ

 • ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับโอกาสตีพิมพ์บทความทางวิชาการ และเข้าถึงวารสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ

 • ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและนานาชาติ

 • ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับโอกาสเข้าเป็นสมาชิกของ KAS Alumni ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก

 

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครพร้อมส่งเอกสารประกอบดังนี้

1. จดหมายนำเป็นภาษาไทย

2. CV ฉบับภาษาอังกฤษ

3. ใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท (แล้วแต่กรณี)

มาที่มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ที่อีเมล์ sasiwan.chingchit@kas.de ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564

 

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะต้องส่งจดหมายรับรอง 2 ฉบับ (จากที่ทำงานหรือสถานศึกษา) เพิ่มเติมให้แก่มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

แชร์หน้านี้

ติดต่อ

ศศิวรรณ จริงจิตร

Sasiwan Chingchit

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและการวิเคราะห์

Sasiwan.Chingchit@kas.de +66 (0) 2 714 1207