O nama

Dobrodošli kod Konrad-Adenauer Fondacije!

 

Sloboda, pravda i solidarnost principi su rada Fondacije Konrad-Adenauer (KAS). KAS je politička fondacija, koja je bliska Kršćansko-demokratskoj uniji Njemačke (CDU). Kao član CDU-a i prvi njemački savezni kancelar, Konrad Adenauer (1876-1967) je spojio kršćansko-socijalnu, konzervativnu i liberalnu tradiciju. Njegovo ime stoji za  demokratsko obnavljanje Njemačke, vanjskopolitičku orijentaciju ka  transatlantskom vrijednosnom sistemu, viziju europskog  ujedinjena i orijentaciju kao socijalnom tržištu.  Konrad Adenauer i njegovi principi su za nas upustvo, zadatak i obaveza.

 

Kroz našu evropsku i međunarodnu saradnju zalažemo se da ljudi mogu samostalno živjeti u slobodi i dostojanstvu. Dajemo vrijednosno orijentirani doprinos  kako bi  Njemačka preuzela svoju rastuću odgovornost u svijetu.

 

Želimo ohrabriti ljude da pomognu oblikovati budućnost u tom smislu. Sa više od 100 ureda širom svijeta i više od 200 projekata u preko 120 zemalja, dajemo neovisan doprinos promociji demokratije, vladavine prava i socijalne tržišne ekonomije. Da bismo osigurali mir i slobodu, podržavamo kontinuirani dijalog o vanjskoj i sigurnosnoj politici, kao i razmjenu između kultura i religija.

 

Naš fokus je na čovjeku, u njegovom nezamijenivom dostojanstvu, pravima i dužnostima. Za nas to predstavlja polazište za socijalnu pravdu,  liberalnu demokratiju i održive ekonomske aktivnosti. Okupljajući ljude koji prihvaćaju svoju društvenu odgovornost, razvijamo aktivne mreže u politici, biznisu i društvu. Naše upravljanje političkim znanjem poboljšava šanse da globalizaciju učinimo socijalno pravednom, ekološki održivom i ekonomski efikasnom.

 

Radimo u partnerstvu s državnim institucijama, strankama, organizacijama civilnog društva i odabranim elitama. Kroz naše ciljeve i vrijednosti želimo u budućnosti produbiti regionalnu i globalnu političku saradnju, posebno u razvojnoj politici. Zajedno sa svojim partnerima doprinosimo međunarodnom poretku koji omogućava svakoj zemlji da se razvija slobodno i neovisno.

 

Program vladavine prava Jugoistočna Evropa Konrad-Adenauer-Fondacije osmišljen je kao regionalni program za dijalog o vladavini prava. Obuhvata Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Kosovo, Hrvatsku, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Republiku Moldaviju, Rumuniju i Srbiju. Glavni cilj Programa vladavine prava je  pružanje održive podrške pri uspostavljanju i konsolidaciji demokratske ustavne države u zemljama regiona. Kroz seminare, napredne obuke, konferencije, publikacije i savjete, program ima za cilj da doprinose  razvoju i produbljivanju efikasnog pravnog sistema koji je u skladu s vladavinom  prava, kao ključnom komponentom demokratskog sistema i kao preduslov za pristupanje zemalja regiona u Evropsku uniju.

 

Program vladavine prava Jugoistočna Evropa jedan je od šest regionalnih programa vladavine prava koje Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) provodi širom svijeta. Namjenjen je dopunjavanju aktivnosti  nacionalnih ureda koje KAS održava u jugoistočnoj Evropi. Sjedište Programa vladavine prava nalazi se u Bukureštu (Rumunija).

 

Kao dio svojih ciljeva, Program vladavine prava Jugoistočna Evropa fokusira se na sljedećih pet tematskih prioritetnih područja u kojima je posebno velika potreba za reformama i savjetima u zemljama regiona:

 

USTAVNO PRAVO I USTAVNO SUDSTVO

posebno stvaranjem modernih državnih ustava u kojima su usidreni glavni institucionalni i materijalni elementi demokratske ustavne države. Institucionalno ustavno pravo, kao garancija za podjelu vlasti u državi i kontrolu podjele vlasti, koja je prije svega neophodna za neovisnost sudstva. Pored toga, materijalno ustavno pravo, koje mora garantirati jednakost pred zakonom i slobodu i osnovna prava. >> Dodatne informacije

 

PROCESNO PRAVO

utoliko isto ima funkciju koja štiti osnovna prava, a time i vladavinu prava. Konkretno, razvoj i reforma ustavnog, krivičnog i upravnog procesnog prava. >> Dodatne informacije

 

ZAŠTITA TEMELJNIH LJUDSKIH PRAVA

posebno promocija i jačanje nacionalnih i međunarodnih sistema zaštite ljudskih prava, kao i podrška osiguranju. zagarantovanih  ustavnih i temeljnih prava. Poseban značaj pridaje se podršci institucijama koje služe za sprovođenje osnovnih prava i sloboda. >> Dodatne informacije

 

PROMICANJE NEZAVISNOG I PROFESIONALNOG PRAVOSUĐA

posebno promovisanje profesionalnosti i integriteta u obavljanju pravnih profesija pružanjem informacija i promocijom međunarodnih i regionalnih standarda za etičko ponašanje sudija i javnih tužilaca. Razvoj i primjena takvih standarda na nacionalnom nivou i podrška daljem razvoju zakona i mjera za izbjegavanje sukoba interesa kao i promocija mjera kojima se osigurava racionalan, općenito dostupan, transparentan, neovisan i efikasan pravosudni sistem su važan aspekt Programa vladavine prava i služi konvergenciji sa standardima EU i vladavinom prava. >> Dodatne informacije

 

PRAVNO PROCESUIRANJE PROŠLOSTI

Konkretno, podrška zemljama u regionu u pomirenju  kroz pravno procesuiranje autoritarne / totalitarne prošlosti i ratne prošlosti. Promocija istraživanja mogućnosti pomirenja s prošlošću i - posebno na regionalnom nivou - podrške raspravi o instrumentima za pravno  suočavanje s prošlošću. >> Dodatne informacije

 

U ovim prioritetnim oblastima, Program vladavine prava Jugoistočna Evropa organizuje regionalne i nacionalne događaje (seminare, kurseve/ obuke i konferencije) i podržava publikacije u svim zemljama regije.

 

Ciljne grupe Programa  vladavine prava Jugoistočna Evropa su prvenstveno pravnici (sudije na regionalnim sudovima za ljudska prava, nacionalne ustavne sudije, sudije vrhovnih i drugih sudova, javni tužioci i advokati), pravosudni organi i druge institucije upravljanja i kontrole rada pravosuđa  (posebno visoko sudska i tužilačka vijeća, ombudsmani i sl.), profesionalna pravnička udruženja  zaposlenici u pravosudnim institucijama, kao i sudska uprava, policijski službenici i snage sigurnosti, univerzitetski  predavači (posebno sa pravnih fakulteta i nezavisnih naučnih instituta), sudijske akademije i drugie institucije za pravnu obuku, parlamentarci (posebno članovi pravnih i zakonodavnih odbora), kao i članovi vlade i zaposlenici ministarstava (posebno ministarstva pravde i sigurnosti), političke stranke, zvaničnici raznih Integracijskih grupa, zaposlenici nevladinih organizacija aktivnih u sektoru vladavine prava, civilnog društva, crkve, crkvene organizacije i, na kraju, ali ne najmanje važno, mediji, novinari i urednici. Posebno je namijenjen mladim pravnicima, prije svega studentima prava i mladim pravnicima.

 

Program vladavine prava Jugoistočna Evropa sarađuje u svim oblastima sa lokalnim partnerskim organizacijama. To osigurava da ovaj Program reagira na događaje i inicijative u zemlji i nadovezuje se na njih. Prekogranični pristup Programa vladavine prava želi pružiti poticaj za regionalnu saradnju između ciljnih skupina i podržati uspostavljanje mreže saradnje između zemalja jugoistočne Evrope i između stručnjaka iz regije i država članica EU-a.