Einzeltitel

The Orthodox Church in the 21st Century

Knjiga koja je pred Vama iz više razloga ima veliku vrednost ali ćemo ovde naglasiti samo dva: prvi je tema koju obrađuje a drugi je ličnost iz čijeg pera su se te teme izlile. Današnja uloga Pravoslavne crkve u zemljama u kojima je ona dominantna religijska zajednica, svakako je veoma važan predmet diskusija poslednje dve ili tri decenije u ne samo u društvima tih zemalja, već i izvan njih....

U tom kontekstu je i Srpska pravoslavna crkva takođe česta tema u raznim konekstima u Srbiji i okolnim zemljama, u kojima ima svoje vernike i svoje objekte. Stavove pojedinaca na istu temu javnost Evrope i sveta imala je priliku da do sada upozna, dok su stavovi koji dolaze iz same Crkve bili retki, a upravo kritika ad intra više je nego dobrodošla kako bi se najaktuelniji problemi i rešavali a ne samo tematizovali. Objavljivanje ove knjige na engleskom jeziku omogućuje intelektualnim krugovima širom sveta da upoznaju jedan kritički stav unutar Pravoslavne crkve na aktuelne teme.

Blaženopočivši Radovan Bigović bio je vrstan teolog, poznat daleko izvan granica i njegove Crkve i njegove zemlje. Njegova teološka misao o problemima odnosa Crkve i društva umnogome je doprinela da se pre svega u Srbiji razvije međureligijski dijalog ali i dijalog na međunarodnom nivou. U tom smislu ova knjiga ne predstavlja konačan odgovor na dotična pitanja, već osnovu za dalji dijalog kako untar pravoslavnog sveta i hrišćanske vaseljene, tako i kao odlična osnova za međureligijski, međukulturalni i međuetnički dijalog, i na posletku, veoma važan dijalog između Crkve i društva.

Koliko je za Radovana Bigovića dijalog bio važan svedočio je svojim životom organizujući i učestvujući na raznim skupovima za koje je verovao da doprinose opštem dobru. Sledeći citat govori upravo o tome: „Dijalog nije samo uslov boljeg odnosa među ljudima i narodima, uslov kvalitetnijeg i racionalnijeg življenja. Dijalog je sam život. Punoća, celovitost, radost, veličina i lepota života jesu u dijalogu.“ (Bigović, 2000