Zverejňovač príspevkov

O nás

Zverejňovač príspevkov

Vitajte na stránke Nadácie Konrada Adenauera!

Sloboda, spravodlivosť a solidarita sú hlavnými zásadami práce Nadácie Konrada Adenauera (KAS). KAS je politická nadácia blízka Kresťansko-demokratickej únii Nemecka (CDU).

Konrad Adenauer (1876 – 1967) bol spoluzakladateľom CDU a prvým nemeckým kancelárom, ktorému sa podarilo spojiť kresťanské, sociálne, konzervatívne a liberálne tradície. Zaslúžil sa o demokratickú rekonštrukciu Nemecka, o jeho zahraničnú politiku ukotvenú v transatlantickom hodnotovom spoločenstve, predstavil víziu európskeho zjednotenia a presadil orientáciu na sociálne trhové hospodárstvo. Jeho duchovné dedičstvo je pre nás podnes úlohou a záväzkom.

Naše aktivity v oblasti európskej a medzinárodnej spolupráce majú prispieť k tomu, aby ľudia mohli žiť ako svojprávne osoby v slobode a dôstojnosti. Našim hodnotovým zameraním napomáhame tiež tomu, aby Nemecko dokázalo splniť nároky, ktoré sú na neho kladené v súvislosti s jeho stále rastúcou zodpovednosťou vo svete.

Chceme povzbudiť ľudí, aby v tomto duchu pomohli formovať budúcnosť. Prostredníctvom našich viac ako 70 kancelárií a projektov vo vyše 120 krajinách po celom svete podporujeme našim vlastným spôsobom demokraciu, právny štát a sociálne trhové hospodárstvo. Našim cieľom je zabezpečiť mier a slobodu, a preto podporujeme nepretržitý dialóg o zahraničnej a bezpečnostnej politike, ako aj dialóg medzi kultúrami a náboženstvami.

V centre nášho úsilia je človek s jeho nezameniteľnou dôstojnosťou, právami a povinnosťami. Človek je pre nás základným východiskom, keď sa zaoberáme sociálnou spravodlivosťou, liberálnou demokraciou a trvalo udržateľným hospodárskym rozvojom. Spájame ľudí, ktorí berú na seba zodpovednosť za spoločnosť, a tak budujeme a rozvíjame aktívne prepojenie ľudí v politike, podnikaní a spoločnosti. Náš manažment politických poznatkov zlepšuje šance na to, aby aj v podmienkach globalizácie bola zachovaná sociálna spravodlivosť, ekologická udržateľnosť a ekonomická efektívnosť.

Na partnerskej úrovni pracujeme so štátnymi inštitúciami, stranami, organizáciami občianskej spoločnosti a vybranými elitami. Naše ciele a hodnoty sú zamerané na to, aby sme mohli osobitne v rozvojovej politike pokračovať v prehlbovaní politickej spolupráce na regionálnej a celosvetovej úrovni. Spolu s našimi partnermi prispievame k medzinárodnému poriadku, ktorý umožňuje každej krajine rozvíjať sa v slobode a zodpovednosti.

Zastúpenie KAS v Bratislave podporuje projekty v Slovenskej republike od roku 1993.

V centre našej pozornosti je predovšetkým udržiavanie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Nemeckom, ako rovnocennými partnermi v zjednotenej Európe.

Hlavnými témami našej práce sú:

• Konsolidácia a odolnosť liberálnej demokracie;

• Posilňovanie demokratických inštitúcií a rozvoj občianskej spoločnosti;

• Budúcnosť politického vzdelávania v pluralitnej demokracii;

• Kvalita právneho štátu a nezávislé médiá;

• Dialóg a súdržnosť v Európskej únii s osobitným zameraním na strednú Európu;

• Spoločenské výzvy a hodnoty kresťanskej demokracie;

• Skúmanie totalitnej minulosti.

 

Nadácia Konrada Adenauera v Slovenskej republike sa venuje uvedeným ťažiskovým témam predovšetkým v rámci poradenskej a vzdelávacej činnosti, ktorá sa zvyčajne uskutočňuje v spolupráci s miestnymi partnerskými organizáciami, a to hlavne formou seminárov, konferencií, prednášok, okrúhlych stolov, diskusných podujatí a vydávaním publikácií. Nadácia tiež udeľuje štipendiá mladým ľuďom a organizuje študijné a informačné programy v Nemecku.

Našou cieľovou skupinou sú predstavitelia a významné osobnosti z oblasti politiky, hospodárstva, vedy, médií a spoločnosti. Osobitnou cieľovou skupinou pri organizovaní vzdelávacích a informačných aktivít sú mladí ľudia a mladí dospelí na zodpovedných postoch.

zdielať

Zverejňovač príspevkov

Zverejňovač príspevkov

partner

Anton Tunega Stiftung (NAT)
Matej Bel Institut (IMB)
GLOBSEC
Zentrum für Europapolitik (CEP)
Institut für Öffentliche Angelegenheiten (IVO)
Forum christlicher Institutionen (FKI)
Anton Neuwirth Kollegium (KAN)
Slowakische Gesellschaft für Auswärtige Politik (SFPA)