O nás

Vitajte na stránke Nadácie Konrada Adenauera!

Sloboda, spravodlivosť a solidarita sú hlavnými zásadami práce Nadácie Konrada Adenauera (KAS). KAS je politická nadácia blízka Kresťansko-demokratickej únii Nemecka (CDU).

Konrad Adenauer (1876 – 1967) bol spoluzakladateľom CDU a prvým nemeckým kancelárom, ktorému sa podarilo spojiť kresťanské, sociálne, konzervatívne a liberálne tradície. Zaslúžil sa o demokratickú rekonštrukciu Nemecka, o jeho zahraničnú politiku ukotvenú v transatlantickom hodnotovom spoločenstve, predstavil víziu európskeho zjednotenia a presadil orientáciu na sociálne trhové hospodárstvo. Jeho duchovné dedičstvo je pre nás podnes úlohou a záväzkom.

Naše aktivity v oblasti európskej a medzinárodnej spolupráce majú prispieť k tomu, aby ľudia mohli žiť ako svojprávne osoby v slobode a dôstojnosti. Našim hodnotovým zameraním napomáhame tiež tomu, aby Nemecko dokázalo splniť nároky, ktoré sú na neho kladené v súvislosti s jeho stále rastúcou zodpovednosťou vo svete.

Chceme povzbudiť ľudí, aby v tomto duchu pomohli formovať budúcnosť. Prostredníctvom našich viac ako 70 kancelárií a projektov vo vyše 120 krajinách po celom svete podporujeme našim vlastným spôsobom demokraciu, právny štát a sociálne trhové hospodárstvo. Našim cieľom je zabezpečiť mier a slobodu, a preto podporujeme nepretržitý dialóg o zahraničnej a bezpečnostnej politike, ako aj dialóg medzi kultúrami a náboženstvami.

V centre nášho úsilia je človek s jeho nezameniteľnou dôstojnosťou, právami a povinnosťami. Človek je pre nás základným východiskom, keď sa zaoberáme sociálnou spravodlivosťou, liberálnou demokraciou a trvalo udržateľným hospodárskym rozvojom. Spájame ľudí, ktorí berú na seba zodpovednosť za spoločnosť, a tak budujeme a rozvíjame aktívne prepojenie ľudí v politike, podnikaní a spoločnosti. Náš manažment politických poznatkov zlepšuje šance na to, aby aj v podmienkach globalizácie bola zachovaná sociálna spravodlivosť, ekologická udržateľnosť a ekonomická efektívnosť.

Na partnerskej úrovni pracujeme so štátnymi inštitúciami, stranami, organizáciami občianskej spoločnosti a vybranými elitami. Naše ciele a hodnoty sú zamerané na to, aby sme mohli osobitne v rozvojovej politike pokračovať v prehlbovaní politickej spolupráce na regionálnej a celosvetovej úrovni. Spolu s našimi partnermi prispievame k medzinárodnému poriadku, ktorý umožňuje každej krajine rozvíjať sa v slobode a zodpovednosti.

Zastúpenie KAS v Bratislave podporuje projekty v Slovenskej republike od roku 1993.

V centre našej pozornosti je predovšetkým udržiavanie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Nemeckom, ako rovnocennými partnermi v zjednotenej Európe.

Hlavnými témami našej práce sú:

• Konsolidácia a odolnosť liberálnej demokracie;

• Posilňovanie demokratických inštitúcií a rozvoj občianskej spoločnosti;

• Budúcnosť politického vzdelávania v pluralitnej demokracii;

• Kvalita právneho štátu a nezávislé médiá;

• Dialóg a súdržnosť v Európskej únii s osobitným zameraním na strednú Európu;

• Spoločenské výzvy a hodnoty kresťanskej demokracie;

• Skúmanie totalitnej minulosti.

 

Nadácia Konrada Adenauera v Slovenskej republike sa venuje uvedeným ťažiskovým témam predovšetkým v rámci poradenskej a vzdelávacej činnosti, ktorá sa zvyčajne uskutočňuje v spolupráci s miestnymi partnerskými organizáciami, a to hlavne formou seminárov, konferencií, prednášok, okrúhlych stolov, diskusných podujatí a vydávaním publikácií. Nadácia tiež udeľuje štipendiá mladým ľuďom a organizuje študijné a informačné programy v Nemecku.

Našou cieľovou skupinou sú predstavitelia a významné osobnosti z oblasti politiky, hospodárstva, vedy, médií a spoločnosti. Osobitnou cieľovou skupinou pri organizovaní vzdelávacích a informačných aktivít sú mladí ľudia a mladí dospelí na zodpovedných postoch.

zdielať